Samarbeten

KLYS verksamhet baseras på samarbete mellan olika konstnärsgrupper och en av grundpelarna i verksamheten är de nätverk och arbetsgrupper som består av representanter från medlemsorganisationerna. Permanenta nätverk finns för att driva frågor inom upphovsrätt, yttrandefrihet och mediepolitik, skatter, kulturpolitik, regional kulturpolitik, socialförsäkrings- och arbetsmarknadsfrågor, internationella frågor och kommunikation. Särskilda arbetsgrupper finns också för mer avgränsade områden och arbetsuppgifter, till exempel arbetsgruppen för kulturella och kreativa näringar samt dataspelsgruppen.

Samarbete inom upphovsrättsområdet
KLYS har ett nära upphovsrättsligt samarbete med upphovsrättsorganisationen Copyswede, i vilken ett tiotal av KLYS medlemsorganisationer ingår tillsammans med STIM (Sveriges Tonsättares Internationella Musikbyrå)SAMI (Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation)Bildupphovsrätt och NCB (Nordic Copyright Bureau).

Internationell nivå
KLYS är sedan 2011 medlem i International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD), som är ett världsomspännande nätverk av kulturorganisationer, vars främsta målsättning är att arbeta för kulturell mångfald på såväl internationell, nationell, som regional nivå. Genom medlemskapet utgör KLYS the Swedish Coalition for Cultural Diversity.

Europa
På det europeiska planet ingår KLYS i nätverket IFCCD:s europeiska gren European Coalitions for Cultural Diversity (ECCD), i vilken KLYS samverkar med andra kultur-och konstnärsorganisationer i andra europeiska länder.

Norden
På nordisk nivå samarbetar KLYS inom ramen för det informella nätverket Nordiskt konstnärsråd, som utgörs av KLYS nordiska systerorganisationer Dansk KunstnerrådKunstnernettverketGrönländska konstnärsrådetForum ArtisIsländska konstnärsrådetLisa Färöarna och Samisk Kunsterråd. Nordiskt konstnärsråd brukar träffas minst en gång per år. Rådet agerar ofta tillsammans i frågor av gemensamt intresse och träffar regelbundet Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet i olika frågor.

På upphovsrättsområdet finns ett nordiskt samarbete inom ramen för Nordisk upphovsmanna- och utövarallians. Här samlas upphovsrättskunniga från de nordiska konstnärsorganisationerna inom olika konstområden för att utbyta erfarenheter och agera gemensamt i upphovsrättsfrågor. Nätverket samlas ungefär en gång per år i något av de nordiska länderna.

Samarbeten inom kulturområdet
KLYS ingår sedan 2009 i nätverket Koalition för kulturdebatt, som är ett brett kulturpolitiskt samarbete mellan bland andra konstnärsorganisationer, RiksteaternFolkets Hus och ParkerABFSensus och Arena Idé. Samarbeten sker även med olika myndigheter på kulturområdet såsom Statens Kulturråd, Konstnärsnämnden och Myndigheten för kulturanalys. Vidare har KLYS regelbunden kontakt med Arbetsförmedlingen genom Af Kultur Media.

Kulturdepartementet
Statens Kulturråd
Konstnärsnämnden
Myndigheten för Kulturanalys