Arvodesrekommendationer

Här hittar du våra råd om avtal och arvoden. Du kan också läsa eller ladda ner vår broschyr Att ta betalt- KLYS minimirekommendationer för avtal och arvoden.

Rekommendationerna togs fram 2018 och gäller från och med 1 januari 2019. Arbetet med att uppdatera rekommendationerna har nyligen påbörjats och förväntas vara klart under 2023. Eftersom de är några år gamla är det viktigt att man tar i beaktande att det rör sig om just minimirekommendationer.

Tips vid uppdrag till kulturskapare
Ofta är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund inom sin yrkeskategori och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag. Ibland även förhandlingshjälp. Ta gärna kontakt med dessa när det gäller konstområdesspecifika frågor.

Det finns dock goda råd som gäller vid alla typer av uppdrag till professionella
kulturskapare, oavsett konstområde.

 • Upprätta skriftliga avtal där det särskilt anges:
  • parter
  • bakgrund
  • uppdragets innehåll och omfattning samt parternas åtaganden
  • ersättning
  • vad som ska gälla avseende upphovsrätten, såväl den ekonomiska som den ideella
  • övriga villkor som det är viktigt att vara överens om
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand.
 • Beakta att arvodet ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé/kontorshyra, försäkringar, avsättning till pension och telefon/IT.
 • Ta hjälp av konstnärsorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal.

KLYS minimirekommendationer för arvoden
KLYS har tagit fram minimirekommendationer för arvoden till konstnärligt yrkesverksamma beträffande vissa typer av uppdrag, som gäller från 1 januari 2019.

Behovet av vägledning när det gäller arvodering av professionella kulturskapare ökar och efterfrågan är särskilt stor när det gäller kulturskapares deltagande i olika skolprojekt och vid uppdrag inom ramen för Kultursamverkansmodellen.

Rekommendationerna gäller bland annat arvoden för framträdanden vid konferenser och andra arrangemang, för deltagande som expert inom sitt yrkesområde vid sammanträden och möten, t ex inom ramen för Kultursamverkansmodellen, i första hand icke-konstnärliga sådana.

Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag. De gäller inte för scenkonstproduktioner, konserter och andra mer konstområdesspecifika och/eller kollektiva framträdanden och uppdrag. För dessa hänvisar vi till KLYS medlemsorganisationer och/eller centrumbildningarna.

En individuell förhandling bör alltid ske utifrån uppdragets karaktär och den konstnärligt yrkesverksammas kunskaper och erfarenheter. Priset kan variera beroende på kompetens, marknadsvärde, utrustning samt typ av uppdrag.

De rekommenderade beloppen avser fakturerade uppdrag, d v s när arbetet utförs med F-skatt av en egenföretagare. Arvodet inkluderar då lagstadgade sociala avgifter. Vad som gäller vid lön med A-skatt läser du om längre ner på sidan.

Om arvodet ska faktureras med F-skatt men förhandlas med utgångspunkt i en lön med A-skatt, rekommenderar KLYS att beloppet alltid räknas upp med minst 50 procent. Detta för att täcka in lagstadgade och avtalade sociala avgifter, semesterersättning och viss ersättning för administration.

OBS! Nedan angivna rekommendationer är minimirekommendationer. Det står naturligtvis varje kulturskapare fritt att begära och förhandla om högre arvode!

Framträdanden
Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens eller seminarium där kulturskaparen är anlitad som yrkesverksam inom sitt konstområde. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt.

 • Lägst 3000 kr för framträdanden som varar upp till 15 minuter
 • Lägst 7500 kr för framträdanden upp till 2 timmar

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangemangets specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

Moderatorsuppdrag
Lägst 7500 kr
 för upp till två timmar.

Varar framträdande och frågestund eller dylikt, i anslutning därtill, under längre än två timmar utgår ersättning för följande timmar med lägst 996 kronor per påbörjad timme.

Uppdrag i skola
Klassbesök (grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

1 lektion upp till 60 minuter, lägst 4000 kr
2 lektioner, lägst 5 500 kr
3 lektioner, lägst 6 500 kr
4 lektioner, lägst 7 500 kr
Ytterligare lektion samma dag (utöver 4 lektioner), lägst 1 500 kr/lektion

Storsamling (flera klasser), lägst 7 500 kr

Konsult/expertarvode (t ex vid samråd inom Kultursamverkansmodellen)
När yrkesverksamma kulturskapare efter inbjudan deltar som experter i arbetsgrupper, sammanträden, möten eller liknande rekommenderas ett arvode om lägst 996 kr per timme.  Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

Observera att KLYS medlemsorganisationer Journalistförbundet och Svenska Fotografers förbund har en annan timrekommendation för konsult-/expertarvode.

Panelarvode
När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3000 kr.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta, t ex för vidareanvändning av det skyddade materialet, vilket normalt innebär att ytterligare kostnader tillkommer.

Ersättning för utlägg
Logi och resekostnader
Den medverkande är berättigad till ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Den medverkande är berättigad till ersättning för kostnader vid resa med egen bil enligt Skatteverkets normer.

Lön med A-skatt
En yrkesverksam kulturskapare som inte har F-skatt ska kunna välja att utföra arbetet som arbetstagare med A-skatt.

Arbetstagare som förhandlar om lön med A-skatt (och ej fakturerar) för uppdrag enligt ovan, bör ta hjälp av gällande kollektivavtal, i den mån sådana finns på området.

Traktamente
Arbetstagare som får lön (och ej fakturerar) har möjlighet till skattefritt traktamente vid resa längre än 50 kilometer från ordinarie bostads- och verksamhetsort när den innefattar övernattning. Om arbetsgivaren inte betalar traktamente kan arbetstagaren dra av för traktamente i sin deklaration.

Enligt Skatteverkets normer utgår heldagstraktamente om resan påbörjas före kl 12.00 avresedagen och avslutas efter kl 19.00 hemkomstdagen. Halvdagstraktamente utgår om resan påbörjas senare än kl 12.00 eller avslutas kl 19.00 eller tidigare.

På skatteverket.se går det att läsa mer om traktamente och om hur man går tillväga för att göra avdrag i deklarationen om arbetsgivaren inte betalar traktamente.

Mervärdesskatt (moms)
Momssatsen inom kultur är antingen 0, 6, 12 eller 25 procent beroende på vad uppdraget avser.

Läs gärna mer om moms i Skatteverkets broschyr
”Moms inom kulturområdet” (SKV 562),
www.skatteverket.se