Arvodesrekommendationer

Här hittar du våra råd om avtal och arvoden. Rekommendationerna har uppdaterats under 2023 och gäller från och med 1 januari 2024. Du kan även ta del av samma information i vår folder, som du hittar här.

Nytt från 2024 är att KLYS har tagit fram en enklare version, som endast anger arvodesnivåerna. Den hittar du här.

Tips vid uppdrag till kulturskapare
Ofta är kulturskaparen medlem i en intresseorganisation eller ett fackförbund inom sin yrkeskategori och har möjlighet att få råd och stöd därifrån vid uppdrag. Ibland även förhandlingshjälp. Ta gärna kontakt med dessa när det gäller konstområdesspecifika frågor.

Det finns dock goda råd som gäller vid alla typer av uppdrag till professionella kulturskapare, oavsett konstområde.

 • Upprätta skriftliga avtal där det särskilt anges:
  • parter
  • bakgrund
  • uppdragets innehåll och omfattning samt parternas åtaganden, där uppdragets omfattning när det gäller tid, plats och användningsområden/-sätt specificeras
  • arvode samt eventuella övriga ersättningar
  • vad som ska gälla avseende upphovsrätten, såväl den ekonomiska som den ideella, där eventuell upplåtelse av rättigheter begränsas när det gäller tid, plats och användningsområden/-sätt
  • övriga villkor som det är viktigt att vara överens om, till exempel digital användning såsom livestreaming, inspelning och tillgängliggörande online
  • en formulering med följande innebörd: ”För övriga nyttjanden som inte följer av avtalet bör separata avtal upprättas.”
 • Kom överens om antal timmar som beräknas för engagemanget på förhand
 • Beakta att arvodet ska täcka kringkostnader för att driva en verksamhet, såsom materialkostnader, ateljé-/lokalhyra, försäkringar, avsättning till pension och telefon/IT
 • Ta hjälp av konstnärs- och kulturskaparorganisationernas och centrumbildningarnas rekommendationer och avtal.

KLYS minimirekommendationer för arvoden
KLYS har tagit fram minimirekommendationer för arvoden till yrkesverksamma kulturskapare beträffande vissa typer av uppdrag, som gäller från 1 januari 2024.

Behovet av vägledning när det gäller arvodering av professionella kulturskapare ökar och efterfrågan är särskilt stor när det gäller kulturskapares deltagande i olika skolprojekt och vid uppdrag inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Rekommendationerna gäller bland annat arvoden för framträdanden vid konferenser och andra arrangemang, för deltagande som expert inom sitt yrkesområde vid sammanträden och möten, till exempel inom ramen för kultursamverkansmodellen, i första hand icke-konstnärliga sådana.

Rekommendationerna gäller endast individuella uppdrag. De gäller inte för scenkonstproduktioner, konserter och andra mer konstområdesspecifika och/eller kollektiva framträdanden och uppdrag. För dessa hänvisar vi till KLYS medlemsorganisationer och/eller centrumbildningarna, läs mer längst ned på sidan.

En individuell förhandling bör alltid ske utifrån uppdragets karaktär och den yrkesverksamma kulturskaparens kunskaper och erfarenheter. Ersättningen/arvodet kan variera beroende på kompetens, marknadsvärde, utrustning samt typ och omfattning av uppdrag. Vid större arrangemang förhandlas ersättning utifrån arrangörens och arrangemangets specifika förutsättningar.

A-skatt eller F-skatt?
A-skatt
används vid uppdrag för arbetstagare/uppdragstagare och innebär att arbetsgivaren/uppdragsgivaren betalar lagstadgade sociala avgifter utöver det arvode som är överenskommet.

F-skatt används av den som bedriver näringsverksamhet och fakturerar. Arvodet inkluderar då lagstadgade sociala avgifter.

Om ett arvode ska faktureras med F-skatt men förhandlas med utgångspunkt i A-skatt, rekommenderar KLYS att man vid uppräkning till F-skatt tar höjd för att täcka in sociala avgifter, försäkringar, samt viss ersättning för administration. KLYS hänvisar till medlemsorganisationerna för vidare rådgivning gällande detta.

En yrkesverksam kulturskapare som inte har F-skatt bör kunna erhålla ersättning för uppdraget med A-skatt. Vid förhandling av uppdrag med A-skatt bör den medverkande ta hjälp av gällande kollektivavtal, i den mån sådana finns på området.

KLYS arvodesrekommendationer är angivna med F-skatt.

OBS! Nedan angivna rekommendationer är minimirekommendationer exklusive moms. Det står naturligtvis varje kulturskapare fritt att begära och förhandla om högre arvode!

Framträdanden
Ett uppdrag som innebär ett offentligt framträdande på till exempel bibliotek, skola, förskola, konferens eller seminarium där kulturskaparen är anlitad som yrkesverksam inom sitt konstområde. Arvodet är baserat på ett individuellt uppdrag som är tillfälligt.

 • Lägst 3 400 kronor exkl. moms för framträdanden upp till 15 minuter
 • Lägst 8 500 kronor exkl. moms för framträdanden upp till 2 timmar

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor exkl. moms per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangörens och  arrangemangets specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

Moderatorsuppdrag
Lägst 8 500 kronor exkl. moms
för upp till två timmar.

Varar framträdande och frågestund eller dylikt i anslutning därtill – längre än två timmar – utgår ersättning för följande timmar med lägst 1 130 kronor exkl. moms per påbörjad timme.

Vid större arrangemang förhandlas ersättning för framträdande utifrån arrangörens och  arrangemangets specifika förutsättningar och framträdandets omfattning.

Uppdrag i skola
Skolbesök och workshops (förskola, grundskola, gymnasium, folkhögskola, max 35 elever)

1 lektion upp till 60 minuter: lägst 5 000 kronor exkl. moms
2 lektioner: lägst 6 000 kronor exkl. moms
3 lektioner: lägst 7 000 kronor exkl. moms
4 lektioner: lägst 8 500 kronor exkl. moms
Ytterligare lektion samma dag (utöver 4 lektioner): lägst 1 500 kronor exkl. moms/lektion

Storsamling (fler än 35 elever): lägst 8 500 kronor exkl. moms

Konsult-/expertarvode
När yrkesverksamma kulturskapare efter inbjudan deltar som experter i arbetsgrupper, möten eller liknande (till exempel vid samråd inom kultursamverkansmodellen) rekommenderas ett arvode om lägst 1 130 kronor exkl. moms per timme. Arvoderingen kan inkludera tid för viss förberedelse inför mötet, men inte ersättning för resa eller övernattning.

OBS! KLYS medlemsorganisation Journalistförbundet har en annan timrekommendation för konsult-/expertarvode.

Panelarvode
När yrkesverksamma kulturskapare deltar i panel utgår ett arvode om lägst 3 400 kronor exkl. moms.

Upphovsrättslig användning
När uppdraget innefattar upphovsrättsligt skyddade prestationer ska särskilt avtal träffas angående detta, till exempel för vidareanvändning av det skyddade materialet, vilket normalt innebär att ytterligare kostnader tillkommer.

Ersättning för utlägg
Kostnader för logi, resekostnader och traktamente tillkommer utöver arvoden.

Logi och resekostnader
Den medverkande bör begära ersättning motsvarande de faktiska kostnaderna. Överenskommelse om kostnadstak för logi samt val av färdmedel bör göras i förväg. Vid resa med egen bil bör den medverkande begära ersättning för kostnader enligt Skatteverkets normer.

Traktamente
Arbetstagare/uppdragstagare har möjlighet till skattefritt traktamente vid resa längre än 50 kilometer från ordinarie bostads- och verksamhetsort när den innefattar övernattning. Om arbetsgivaren/uppdragsgivaren inte betalar traktamente kan arbetstagaren/uppdragstagaren dra av för traktamente i sin deklaration. Enskilda näringsidkare har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid resa i näringsverksamheten enligt i stort sett samma regler.

Enligt Skatteverkets normer utgår heldagstraktamente om resan påbörjas före kl. 12.00 avresedagen och avslutas efter kl. 19.00 hemkomstdagen. Halvdagstraktamente utgår om resan påbörjas från kl. 12.00 eller avslutas kl. 19.00 eller tidigare.

På skatteverket.se och i broschyren ”Traktamenten och andra kostnadsersättningar (SKV 354)” går det att läsa mer om traktamente och vad som gäller för arbetstagare/uppdragstagare respektive enskilda näringsidkare.

Mervärdesskatt (moms)
Moms tillkommer på KLYS arvodesrekommendationer.

Läs gärna mer om momssatser och undantag från moms på www.skatteverket.se.

Har du en fråga om arvodesrekommendationer för ett specifikt konstområde?
Hos våra medlemsorganisationer kan du läsa mer om det, vi har länkat till deras råd och rekommendationer här:

Sveriges Författarförbund

Journalistförbundet

Musikerförbundet

Symf (frilans)

Symf (riksavtal)

Föreningen Svenska Tonsättare

Svenska Fotografers Förbund

Konstnärernas Riksorganisation

Svenska Tecknare