Skatter, trygghetssystem och arbetsmarknad

Skatter
Skatte- och avgiftsfrågorna har en viktig plats i KLYS verksamhet. KLYS gör löpande uppvaktningar av politiker och utför egna utredningar i dessa frågor. I dessa sammanhang framhåller KLYS behovet av tydliga och enkla regler som underlättar för konstnärliga verksamheter. Behov finns också av särskild kompetens när det gäller konstnärlig verksamhet inom Skatteverket, helst på nationell nivå. Genom KLYS nätverk i skattefrågor har KLYS medlemsorganisationer tillgång till expertis i dessa frågor.

KLYS vill:

  • att skattereglerna anpassas till kulturområdets behov
  • att den reducerade kulturmomsen om 6 % breddas till all konst och kultur. Idag finns flera olika momssatser inom kulturområdet att förhålla sig till, vilket komplicerar situationen för yrkesverksamma kulturskapare
  • att skattereglerna förenklas för yrkesverksamma kulturskapare, såväl egenföretagare som frilansande arbetstagare
  • att det inrättas en avdelning/enhet med kompetens om kulturskapares villkor inom ramen för Skatteverket (Skatteverket Kultur Media) med Arbetsförmedlingen Kultur Media som förebild.

Sociala trygghetssystem
På socialförsäkringsområdet verkar KLYS genom sitt nätverk i arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor. Viktiga frågor i detta arbete är de olika trygghetssystemens (till exempel sjukförsäkring, pension och arbetslöshetsförsäkring) förhållande till konstnärlig verksamhet, i synnerhet frilansande kulturskapares speciella villkor.

KLYS vill:

  • ge social trygghet åt yrkesverksamma kulturskapare genom anpassningar av de generella trygghetssystemen, så att dessa får likvärdiga sociala villkor som samhällets övriga yrkesgrupper
  • inrätta en avdelning/enhet med kompetens om kulturskapares villkor inom ramen för Försäkringskassan (Försäkringskassan Kultur Media) med Arbetsförmedlingen Kultur Media som förebild.

2021 genomförde KLYS en enkätundersökning om sjukpenninggrundande inkomst och Försäkringskassan. Enkäten riktade sig till yrkesverksamma kulturskapare. Att det finns problem inom området har vi känt till länge, men resultatet av enkäten gav en ännu allvarligare och tydligare bild av läget.  Här kan du läsa sammanställningen av resultatet och se svarsresultaten i procent.

När det gäller skatter och social trygghet beror många av de problem som konstnärligt yrkesverksamma möter på arbetsmarknaden på osäkra anställningsvillkor och utpräglad frilansverksamhet, såsom egenföretagande och verksamhet som så kallad kombinatör. Om du vill veta mer om vad som gäller inom dessa områden rekommenderar vi informationssajten Konstnärsguiden, som myndigheten Konstnärsnämnden tagit fram.

Arbetsmarknad
Professionella kulturskapare är normalt frilansare, det vill säga de tar korta jobb och uppdrag hos olika arbets- och uppdragsgivare. Flera av dessa är egenföretagare, och vissa kombinerar anställningar som arbetstagare med företagande, så kallade kombinatörer. På arbetsmarknadsområdet verkar KLYS genom sitt nätverk i arbetsmarknads- och socialförsäkringsfrågor samt genom sina fyra ledamöter i Rådet för kulturarbetsmarknaden, som är ett rådgivande organ inom Af Kultur Media.

KLYS vill:

  • att fler arbetstillfällen för yrkesverksamma kulturskapare skapas
  • att möjligheterna till fort- och vidareutbildning för yrkesverksamma kulturskapare utvecklas

Kulturella och kreativa näringar
I och med satsningar på kulturella och kreativa näringar, såväl från regeringshåll som genom olika EU- och regionala initiativ, har KLYS aktiverat sig ytterligare på området. Arbete och bevakning i dessa frågor har bland annat skett genom en arbetsgrupp för kulturella och kreativa näringar. KLYS målsättning är att yrkesverksamma kulturskapare ska få del av de satsningar som görs på området.

KLYS vill:

  • att de satsningar som görs för kulturella och kreativa näringar fokuserar på kärnan i dessa – de yrkesverksamma kulturskaparna och deras villkor