Kultur- och mediepolitik

Kulturpolitik
KLYS vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, och kvalitativt kulturutbud. Vi vill att jobb och trygghet skapas inom kultursektorn. Vi vill att det förs en politik med tydligt fokus på kulturskaparnas villkor, den konstnärliga friheten, kulturen på nätet och kulturens finansiering.

Utgångspunkten för KLYS kulturpolitiska arbete är konstens och kulturens grundläggande roll i ett demokratiskt samhälle och dess växande betydelse för den sociala och ekonomiska utvecklingen. KLYS verkar för att lyfta fram konstens och kulturens eget värde, bland annat genom att hävda och försvara principen om armlängds avstånd vid offentligt stöd till kultur.

Grunden för kulturpolitiken är medborgarnas rätt att omfattas av och ha tillgång till konst och kultur som kännetecknas av bredd, mångfald, kvalitet och tillgänglighet. För att uppnå detta krävs en offentlig kulturpolitik som kan ge stöd till konst och kultur som inte enbart kan leva på marknadens villkor. Det krävs därför en aktiv och offensiv konstnärspolitik. Utan kulturskapare som har goda villkor, ingen konst och det är först när konsten tillerkänns ett eget värde – när den är fri och obunden – som den når sin fulla potential för publik och medborgare.

Genom regelbundna överläggningar med regering och riksdag, med myndigheter, genom att initiera utredningar och lägga egna förslag till reformer, genom yttranden som remissinstans och experter, vill KLYS påverka den faktiska kulturpolitiken.

Läs mer om vad vi vill i vårt Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund.

Mediepolitik
Den snabba tekniska utvecklingen och globaliseringen innebär att mediefrågorna intar en framträdande plats i KLYS arbete. Internet och digitaliseringen av radio och TV har ställt public service-begreppet och den audiovisuella sektorn i rampljuset.

KLYS påtalar löpande, både nationellt och internationellt, vikten av att upprätthålla starka public service-verksamheter, att utveckla en offensiv filmpolitik, samt att skydda kulturskapares upphovsrätt och den kulturella mångfalden även i den digitala miljön. Värnandet av en stark tryck- och yttrandefrihet är också en grundläggande målsättning i KLYS arbete på medieområdet.

KLYS vill:

  • uppnå ökad mediemångfald
  • modernisera mediepolitiken, bland annat genom en ny typ av mediestöd