Om KLYS

KLYS utgör en samlad röst för yrkesverksamma kulturskapare i Sverige. Vi företräder genom våra 14 medlemsorganisationer cirka 30 000 konstnärligt yrkesverksamma inom områdena ord, ton, scen/film och bild/form i frågor av gemensamt intresse.

KLYS står för Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd. Alla anslutna organisationer är självständiga och KLYS verksamhet bygger på enigheten mellan dem. KLYS samordnar och driver kulturskaparnas gemensamma frågor inom områden som kulturpolitik, skatte-, arbetsmarknads-, upphovsrätts- och mediefrågor.  Stöd ges också till medlemmarna i frågor om lagstiftning och pågående utredningsarbeten som berör kulturskapares villkor. KLYS är remissinstans och lämnar regelbundet yttranden över statliga och andra utredningar.

KLYS uppgift är att verka för samarbete mellan medlemsorganisationerna och att främja samförstånd mellan olika konstnärliga yrkesgrupper. KLYS ska också hos allmänhet, myndigheter och politiska beslutsfattare skapa respekt och förståelse för de anslutna yrkesgruppernas ekonomiska och sociala villkor och möjliggöra ett gemensamt agerande.

Alltsedan KLYS bildades 1959 har KLYS genom detta samarbete spelat en central roll i utformningen av den svenska kultur- och konstnärspolitiken.

KLYS finns till för att:

  • förbättra de ekonomiska och sociala villkoren för yrkesverksamma kulturskapare genom att bland annat värna upphovsrätten och se till att skäliga ersättningar utgår för konstnärligt arbete
  • lyfta fram konstens och kulturskaparnas roll i samhällslivet
  • verka för en stark yttrandefrihet inom samtliga konstnärliga uttryck och medieformer
  • värna om konstnärlig integritet
  • verka för kulturell mångfald lokalt, regionalt, nationellt och globalt
  • verka för samarbete och samförstånd mellan olika konstnärsgrupper
  • låta jämställdhet och mångfald genomsyra allt arbete
  • vara opinionsbildande och en självklar röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare

Diskussioner sker löpande med företrädare för regering och riksdag i frågor som berör konstnärligt yrkesverksamma. Möten äger också rum med myndigheter, landsting/regioner och kommuner för att försvara eller lyfta fram de kulturella värdena och hävda kulturskaparnas intressen.

KLYS arbetar utifrån ett konstområdesövergripande perspektiv. Vi går samman i gemensamma frågor som berör alla eller flertalet konstområden. Vi kallar det för KLYS-perspektivet.

Ladda ner broschyren om KLYS här!