AI – artificiell intelligens

KLYS har tagit fram en strategi för frågor relaterade till artificiell intelligens. Du kan läsa strategin i sin helhet här.

AI är ingenting nytt och används redan i varierande grad som verktyg i yrkesverksamma kulturskapares egna konstnärliga och kreativa processer. Utvecklingen går dock snabbt och AI kommer successivt att förändra arbetsuppgifter inom de flesta yrken framöver. Vissa yrken riskerar att försvinna, andra omformas och nya skapas. 

Vi ser tydligt att AI används i allt större utsträckning och att den ibland ersätter eller använder sig av det mänskliga skapandet. Konstnärliga och litterära verk och prestationer utnyttjas i stor omfattning som träningsdata för så kallad generativ AI, utan tillstånd från berörda upphovspersoner och utövande konstnärer och utan att de får skälig ersättning för nyttjandet. Stora värden skapas åt AI-företagen som rättighetshavarna inte får del av. AI riskerar på så sätt att ersätta kulturskapares arbets- och uppdragstillfällen och att minska möjligheterna för dem att kunna följa sina verk och prestationer, och att kunna ta betalt för sitt arbete. 

Det finns därför stora utmaningar för yrkesverksamma kulturskapare med den pågående AI-utvecklingen, men också för samhället i stort. Om vi lämnar över kultur- och samhällsutvecklingen till maskiner förlorar vi kontrollen över berättelsen om människan och det mänskliga. Ett fritt och oberoende konst- och kulturliv – som är förutsättningen för en hållbar utveckling – kommer då inte kunna upprätthållas. Det är endast människor som kan tolka och kommentera historien och samtiden, och som kan ha konstnärliga visioner om framtiden. Maskiner kommer aldrig att kunna vara empatiska och ha förmåga att sätta sig in i andra människors perspektiv. Det är summan av människors konstnärliga och kulturella aktiviteter som skapar kulturen och därmed formar samhällsutvecklingen. 

Vår vision är att yrkesverksamma kulturskapare ska ha goda ekonomiska och sociala villkor, där såväl yrkeskompetens som upphovsrätt och yttrandefrihet respekteras, även i en framtid där AI i allt högre grad kommer att användas inom kultur- och medieområdet. AI kommer att vara ett viktigt verktyg och hjälpmedel för yrkesverksamma kulturskapare i konstnärliga och litterära processer, men ska inte ersätta mänskligt skapande, som även fortsättningsvis är helt nödvändigt för det personliga och intellektuella uttrycket. 

Vid användning av konstnärliga och litterära verk i så kallad AI-inlärning samt vid processandet i AI-systemet som sådant, ska upphovsrätten respekteras fullt ut och i möjligaste mån licensieras, till exempel genom kollektiva licensieringssystem såsom avtalslicenser via kulturskaparnas egna organisationer, så att kulturskapares ekonomiska och ideella rättigheter tas till vara. 

Våra budskap är:

  • Värna och förtydliga upphovsrätten i förhållande till AI och framhåll vikten av starka kulturskaparorganisationer och upphovsrättssällskap samt breda avtalslösningar i AI-sammanhang
  • Värna yttrandefrihet och demokrati samt de kulturpolitiska målen i förhållande till AI
  • Framhåll värdet av mänskligt skapande av konstnärliga och litterära uttryck, som aldrig kan ersättas av AI

Särskilt om användning av upphovsrättsskyddade verk som input:
Upphovsrättsskyddade verk och prestationer kopieras numera i stor utsträckning för att användas som input vid utveckling av generativa AI-system. Vissa tolkar den allmänna inskränkningen för text- och datautvinning i 2 kap. paragraf 15 a upphovsrättslagen (URL) som en rätt att genomföra denna användning, och underlåter därför att inhämta upphovspersoners och utövande konstnärers tillstånd och erlägga skälig ersättning. Men KLYS är av uppfattningen att inskränkningens innehåll och omfattning av vissa har missuppfattats och att den inte kan tillämpas för att använda upphovsrättsskyddade verk och prestationer för att träna och utveckla generativ AI, eftersom det strider mot den så kallade trestegsregeln.