Regional kulturpolitik

Som ett resultat av Kulturutredningen (SOU 2009:16) och utredningen Spela samman (SOU 2010:11) fattade riksdagen under 2010 beslut om att regionalisera kulturpolitiken genom den så kallade kultursamverkansmodellen. Kultursamverkansmodellen innebär en ny form av fördelning av de statliga medel som går till regional kulturverksamhet och som ger regionerna större handlingsutrymme.

I samband med kultursamverkansmodellens genomförande inledde KLYS ett arbete gentemot den regionala nivån, i första hand för att se till att professionella kulturskapare bjuds in som samtalspart i dialoger om kulturplanerna, men också för att påverka regionernas konstnärspolitiska satsningar. På KLYS arbetar vi för att kulturskaparna ska finnas med i samverkansprocessens olika faser.

De regioner som ingår i samverkansmodellen ska ta fram regionala kulturplaner. Kulturplanerna är tre- eller fyraåriga och ska bilda underlag för de beslut som Statens kulturråd fattar om medelsfördelning till respektive län. Sedan 2011 har KLYS bevakat och lämnat yttranden över samtliga förslag till kulturplaner från de regioner i Sverige som ingår i samverkansmodellen.

KLYS regionala arbete finansieras med stöd från Kulturrådet.

Läs mer om kultursamverkansmodellen och KLYS regionala kulturpolitiska arbete i våra broschyrer:

Samrådsguiden

Samverkansmodellen

KLYS vill:

  • att professionella kulturskapare ska kunna bo, verka och utvecklas i sitt yrke i hela landet
  • att konstnärspolitiken samordnas väl mellan nationell, regional och kommunal nivå för utvecklingen av en stark kulturell infrastruktur och bra yrkesvillkor i samtliga regioner
  • att konstens egenvärde, konstnärlig kvalitet och kulturell mångfald sätts högt på agendan i både regional och kommunal kulturpolitik – och att detta syns konkret i de regionala kulturplanerna