Upphovsrätt och yttrandefrihet

En väl fungerande upphovsrätt är en förutsättning för att konstnärligt yrkesverksamma inom alla konstområden ska ha överblick över och kunna försörja sig av sina skapande insatser. Upphovsrätten ger incitament för nyskapande och skyddar kulturskapare, såväl ekonomiskt som ideellt, när de vill framställa exemplar av sina verk och offentliggöra dem för allmänheten, till exempel genom spridning på nätet.

KLYS vill:

  • öka förståelsen hos beslutsfattare och allmänhet för att en stark upphovsrätt – ideell såväl som ekonomisk – är en förutsättning för spridning av kultur och en grund för yttrandefrihet
  • att professionella kulturskapare genom en fungerande och rättvis upphovsrätt ska ha möjlighet att få betalt för sitt arbete och därmed kunna leva på sitt yrke, bland annat genom att stärka kulturskapares ställning som avtalsslutande part

Sedan den 1 januari 2023 finns en ny upphovsrättslag på plats i Sverige. Du kan läsa mer om den här.

Nätverk
KLYS har ett rådgivande nätverk för upphovsrättsliga frågor, som utgörs av jurister och upphovsrättskunniga personer från medlemsorganisationerna samt från upphovsrättsorganisationerna Stim, Sami, Copyswede, Bildupphovsrätt, ALIS och Upphovsrätt Scen & Film.

Yttrandefrihet
Tryck- och yttrandefriheten är grundläggande för den konstnärliga friheten och integriteten. En stark yttrandefrihet i alla medier främjar mångfalden och nyskapandet i de konstnärliga uttrycken. Ett grundläggande mål för kulturpolitiken är därför att värna om yttrandefriheten och därmed om ett rikt spektrum av åsikter och idéer. En förutsättning för yttrande- och informationsfriheten är att lagstiftningen på området säkerställs och utvecklas med tiden. I detta ligger också ett erkännande att yttrandefrihetens innebörd och gränser förändras i takt med samhällsutvecklingen.

En stark yttrandefrihet och konstnärlig frihet främjas också genom användning av principen om armlängds avstånd i både offentlig och privat anslagsgivning, inom alla konstområden såväl på nationell, regional om lokal nivå.

KLYS vill:

  • främja en stark yttrandefrihet för samtliga konstnärliga uttryck och medieformer

Hot, hat och trakasserier
Om du utsätts för hot, hat eller trakasserier  ska du alltid polisanmäla och dokumentera det du blivit utsatt för. Läs mer på KLYS sida om hot hat och trakasserier. Där har vi också samlat länkar till både våra medlemsorganisationers informationssidor, Polisen och Konstnärsnämnden.

Kommittén Demokratins röstbärare
I mars 2024 bildades kommittén Demokratins röstbärare i syfte att skapa samverkan mellan kulturskapare, journalister och forskare kring gemensamma demokratiutmaningar. KLYS är en av medlemmarna. Läs mer om kommitténs bildande hos Svenska Unescorådet.