Regional kulturpolitik

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS välkomnar offensiva förslag till återstart av kulturen

  Vid en presskonferens i morse presenterades den statliga utredning som haft i uppdrag att lämna förslag till hur kulturen ska kunna återstarta efter pandemin. KLYS kan, efter en snabb genomläsning, konstatera att utredningen föreslår en rad offensiva satsningar på kulturen, där konstnärsorganisationerna fått gehör för flera av sina förslag och önskemål.

 • Regional kulturpolitik

  Kulturskaparna lyfts fram i Värmlands nya kulturplan

  KLYS nya ordförande Karin Inde, själv bördig från Värmland: ”Det är framför allt glädjande att regionen i sin plan sätter ljuset på att främja villkoren för yrkesverksamma kulturskapare. En nyckel för goda villkor är en välbalanserad resursfördelning av regionala kulturmedel som underbygger kulturskaparnas möjligheter att bo kvar, verka och utvecklas i Värmland. En grundförutsättning för att uppnå detta är förstås att kulturanslagen ska vara skäliga.”

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

  KLYS imponeras av Region Kronobergs uttalade konstnärspolitiska ambition i ett välformulerat förslag till ny kulturplan för 2022-2024. Det är en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men planen är tyvärr förvånansvärt tunn, och bristen på konkretion i insatsförslagen ställer vi oss frågande till.

 • Regional kulturpolitik

  Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

  KLYS ser positivt på hur konstnärspolitiska perspektiv lyfts fram i Blekinges remiss av kulturplan för 2022-2025. Värdefullt att regionen tydligt lyfter fram kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, liksom yttrandefrihet och arbetsmiljö för utsatta kulturskapare. KLYS hade gärna sett mer konkretion när det gäller insatser inom de olika konstområdena under planperioden.

 • Kultur- och mediepolitik

  KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati

  I samband med KLYS styrelsemöte den 17 februari undertecknade vår ordförande Marika Lagercrantz den Deklaration för en stark demokrati, som är framtagen av kommittén Demokratin 100 år.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

  KLYS regionalpolitiska sekreterare har undersökt hur konstnärspolitiska sakfrågor belyses i de nya regionala kulturplaner från Region Gotland, Region Halland och Region Skåne, som varit på remiss under 2020 och ska gälla för perioden 2021-2024. KLYS välkomnar hur regionerna betonar sådant som kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, goda förutsättningar för konstnärligt skapande och principen om armlängds avstånd mellan politiken och konsten.

 • Regional kulturpolitik

  Stockholms stads kulturstrategi missar kulturskaparna

  KLYS har yttrat sig över Stockholms stads förslag till kulturstrategiskt program, som har ambitiösa visioner om kulturens betydelse för stadens identitet och attraktionskraft. Anslaget är positivt men KLYS finner en rad strukturella brister och ett program som är mer visionärt än konstruktivt. En stor brist är att kulturskaparnas perspektiv och villkor i stort sett saknas i programmet

 • Pressmeddelanden

  Många regioner satsar på krisstöd till enskilda kulturskapare

  KLYS har under hösten gjort en enkät bland Sveriges 21 regioners kulturförvaltningar om hur kulturlivet i deras regioner påverkats av Coronapandemin. Enkäten visar att många regioner har satsat särskilt på krisstöd till enskilda kulturskapare och att så många som 15 av landets 21 regioner hävdar att de haft nytta av KLYS förslag till regionalt krispaket. Verksamma inom scenkonst har fått mest regionalt stöd hittills, men även bild och form-området lyfts fram i flera regioner.

 • Regional kulturpolitik

  Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

  Under hösten har KLYS genomfört en uppföljande enkät till kulturförvaltningarna i det 40-tal kommuner som deltog i den kommunala Corona-enkäten i maj 2020. KLYS har nu sammanställt och analyserat kommunernas svar för att ge en bild av kommunernas arbete för att lindra pandemins effekter på konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i landet.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Hallands kulturplan

  KLYS har yttrat sig över remissförslaget till Region Hallands kulturstrategi och kulturplan för perioden 2021-2024. KLYS finner mycket positivt i detta dokument. Särskilt värdefullt i KLYS ögon är att regionen framhäver konstens frihet och kulturskaparnas självständighet, och presenterar flera prioriteringar för att stärka förutsättningar för professionella kulturskapare att bo, verka och utvecklas i Halland.