KLYS om inskränkningar i upphovsrätten

Idag lämnar KLYS, tillsammans med upphovsrättsorganisationen Copyswede, in sitt yttrande över slutbetänkandet SOU 2024:4 Inskränkningarna i upphovsrätten. I betänkandet läggs en rad förslag till nya regler i upphovsrättslagen som innebär förändrade möjligheter att ta del av skyddade verk och prestationer utan tillstånd från upphovspersoner och utövare.

Upphovsrätten är av grundläggande betydelse för kulturskapares möjligheter att försörja sig av sitt kreativa arbete och ger dem inflytande över arbetsresultatet. På så sätt främjar upphovsrätten konstnärlig frihet och kulturell mångfald, och utgör en förutsättning för att de kulturella och kreativa branscherna ska kunna växa och blomstra.

– Det är därför av yttersta vikt att lagstiftaren vidtar största försiktighet vid utvidgade eller införande av nya inskränkningar i den upphovsrättsliga ensamrätten. Inskränkningar ska vara tydligt avgränsade och bara tillåta användning som står i överensstämmelse med den så kallade trestegsregeln, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS med ansvar för yttrandet.

Utredaren har genomfört ett grundligt arbete och noggrant följt kommittédirektivet. I flera delar är förslagen väl avvägda utifrån EU-rättens ramar, behovet av moderniseringar och de informationsintressen som kan anses berättiga inskränkningar. Men på en del punkter menar KLYS och Copyswede att utredningens förslag till utvidgade och nya inskränkningar går för långt och inte kan anses legitima eller förenliga med trestegsregeln.

– Vi är bland annat kritiska till den nya inskränkningen för parodier, karikatyrer och pastischer samt den nya inskränkningen för forskning, som vi anser innebär alldeles för stora ingrepp i kulturskapares upphovsrättigheter, tillägger Ulrica Källén. Vi hade också velat se en problematisering och ett åtgärdsförslag när det gäller hur inskränkningarna för text- och datautvinning ska tolkas och tillämpas i förhållande till upphovsrättsligt skyddade verk.

Bakom yttrandet står ett tjugotal kulturskaparorganisationer, som i en referensgrupp tillsatt av KLYS arbetat med och samordnat sig kring den aktuella utredningen under cirka två års tid. Vi hoppas nu få genomslag för våra synpunkter och förhindra några av de förslag som vi menar är skadliga för upphovspersoner och utövande konstnärer, och för den upphovsrättsliga marknaden.

Läs yttrandet i sin helhet här.

På bilden: Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?