A-kasseutredningen når inte ända fram

Den 16 juni presenterade utredaren Maria Hemström Hemmingsson sitt slutbetänkande Ett nytt regelverk för arbetslöshetsförsäkringen SOU 2020:37. Hennes utredning har under två år arbetat med att modernisera a-kassesystemet och att hitta sätt att ge fler på arbetsmarknaden tillgång till a-kassa. I utredningen föreslås att a-kassan ska vara helt inkomstbaserad, vilket innebär att personer med otrygga anställningsförhållanden kommer få enklare tillgång till a-kassa. Detta innebär också förenklingar för egenföretagare i a-kassesystemet.

KLYS välkomnar huvudförslagen i betänkandet, som främjar våra yrkesgrupper – de frilansande kulturskaparna. Men vi anser att utredningen hade behövt gå ännu längre när det gäller att underlätta för egenföretagande kulturskapare, som även fortsättningsvis riskerar att falla utanför a-kassesystemet.

KLYS har under många år arbetat för att skapa bättre tillgång till a-kassan för frilansande kulturskapare såväl egenföretagare, som visstidsanställda och s.k. kombinatörer. Vid ett möte med a-kasseutredningen för drygt ett år sedan presenterade vi en rad förslag i syfte att ge bättre träffsäkerhet och större rättvisa för arbetslösa frilansare. Coronakrisen har med all önskvärd tydlighet visat hur sårbara dessa grupper är på arbetsmarknaden.

Vi hade därför velat se ytterligare förslag i utredningen till stöd för egenföretagare. Bl.a. efterlyser vi en permanentning av de a-kasselättnader som regeringen infört under 2020 p.g.a. coronakrisen, inte minst avseende ökade möjligheter att vilandeförklara sitt företag och att kunna vidta vissa åtgärder i det under vilandeperioden, samtidigt som möjlighet finns att lyfta a-kassa.

– Som a-kassesystemet är utformat idag måste du i princip lägga ned ditt företag och söka jobb inom annan bransch för att komma i fråga för a-kassa. Vi menar att det är slöseri med konstnärlig kompetens och att det t. ex. borde vara möjligt att ta enstaka uppdrag på faktura inom sin konstnärliga verksamhet, utan att behöva förlora sin a-kassa, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS. Denna problematik har a-kasseutredningen tyvärr inte tagit tag i.

Utredningen kommer inom kort att remitteras till KLYS och andra remissinstanser. KLYS kommer i det arbetet att närmare analysera utredningens förslag utifrån kulturskaparnas verklighet. De nya a-kassereglerna kan tidigast träda i kraft den 1 juli 2021.

På fotot: Maria Hemström Hemmingsson

Foto: Linus Liljeberg/IFAU

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher