En inkluderande kulturskola på egen grund

KLYS har yttrat sig över Kulturdepartementets betänkande ”En inkluderande kulturskola på egen grund”.

Läs hela KLYS yttrande här.

Det är en av KLYS målsättningar att barn och unga i större utsträckning ska få möta professionell kultur, såväl utanför som inom skolsystemet. Kulturskolan ska stå öppen för alla barn och unga och inte vara beroende av föräldrars ekonomi eller bostadsort. De estetiska ämnenas plats och status inom grund- och gymnasieskolan måste också återupprättas. Kulturens och estetikens betydelse för lärande och kreativitet kan inte nog understrykas och har dessutom slagits fast i forskningsrapport efter forskningsrapport på senare år.

KLYS ställer sig positiv till den aktuella utredningens ambitioner att ta ett nationellt grepp om kulturskolan. En stark kulturskola i landets alla kommuner som når ut till så många barn och ungdomar som möjligt är av grundläggande betydelse för demokratin och utgör en del av välfärden. Kulturskolan ger barn och unga möjlighet att utveckla sina konstnärliga förmågor och att uppleva konst och kultur tidigt i livet.

Vi anser att samhället på ett bättre sätt än idag bör ta tillvara den kompetens som finns hos personer med konstnärlig bakgrund. En ny yrkesexamen för kulturskolepedagoger, som inriktar sig mot personer som är – och har erfarenhet som – yrkesverksamma kulturskapare, är därför ett steg i rätt riktning och innebär samtidigt att barn och unga får möjlighet att möta professionell konst och kultur.

KLYS menar dock att utredningens konstaterande att undervisning i grupp bör vara norm väcker oro, dels i förhållande till återväxten och rekryteringen av professionella kulturskapare inom olika genrer, dels p g a det synsätt som konstaterandet bygger på. Möjligheterna för de barn och unga som vill arbeta vidare med egen konstnärlig och teknisk utveckling inom olika konstområden bör istället förbättras inom ramen för kulturskolans verksamhet.

Utredningen säger sig inte ha mandat att diskutera återväxten inom det professionella konst- och kulturlivet. Vi menar dock att denna fråga måste lyftas i förhållande till kulturskolan, annars riskerar kulturskolans roll, när det gäller att ge barn och unga möjlighet att sikta mot en framtida konstnärlig karriär, att marginaliseras.

Relaterade artiklar

Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

KLYS möter: Per Kornhall – ordförande Läromedelsförfattarna

KLYS undertecknar Deklaration för en stark demokrati