Fokus på kulturskapare i Region Uppsalas kulturplan

KLYS har yttrat sig över Region Uppsalas förslag till ny kulturplan för 2019-2022. Helhetsintrycket är högst positivt. Planen lyfter särskilt de yrkesverksamma kulturskaparnas perspektiv och villkor i regionen samt konstnärlig kvalitet. Regionen formulerar tydliga avsikter för planperioden med särskilt fokus på bl.a. kulturell mångfald, yttrandefrihet och principen om armlängds avstånd.

Vi värdesätter att regionen gör en tydlig åtskillnad mellan professionella kulturskapare, ideellt verksamma och amatörverksamhet. Fokuset på konst- och konstnärspolitiska perspektiv balanserar upp aspektpolitiska och andra kulturpolitiska perspektiv. Vi tycker också att planen på det stora hela framstår som verklighetsförankrad och att det visionära tonats ner lagom mycket. Det vi gärna ser att planen utvecklar är skrivningar om hur regionens arbete med digitalisering och kulturella och kreativa näringar relaterar till professionella kulturskapare.

Det glädjer oss att Region Uppsala fortsätter att arbeta med sitt konstområdesövergripande kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell.

Läs yttrandet

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund