Karensavdrag – en mer rättvis självrisk

KLYS har yttrat sig över Socialdepartementets promemoria ”Karensavdrag – en mer rättvis självrisk”.

KLYS välkomnar promemorians förslag om en mer flexibel och rättvis karensavdragslösning. Vi konstaterar att förslaget är en anpassning till att arbetsmarknaden generellt går mot alltmer oregelbundna anställnings- och arbetstidsmönster. Såvitt KLYS kan bedöma är förslaget därför gynnsamt även för KLYS yrkesgrupper, som ofta har både oregelbundna och koncentrerade arbetstider, särskilt inom ramen för olika typer av projekt/visstids/deltids-anställningar.

De som tar uppdrag som enskilda näringsidkare eller via aktiebolag faller dock utanför förslaget, och för dem som kombinerar anställningar med eget företagande – de s k kombinatörerna – blir systemet komplicerat eftersom de omfattas av reglerna som A-skattare, men inte som F-skattare

Antalet kombinatörer har ökat kraftigt inom kulturarbetsmarknaden den senaste 10-årsperioden. Det framgår av Konstnärsnämndens färska rapport ”Konstnärernas demografi, inkomster och sociala villkor” från 2016, där andelen kombinatörer numera utgör nästan ¼-del av de konstnärligt yrkesverksamma. Men kombinatörerna ökar även successivt på arbetsmarknaden i övrigt. KLYS anser att den särskilda problematik som dessa drabbas av inom socialförsäkringssystemet bör närmare studeras och få sin lösning, bl a genom att regeringen går vidare med det förslag om en historisk SGI som den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) presenterade härom året i Mer trygghet och bättre försäkring SOU 2015:21.

Läs hela KLYS yttrande över promemorian Karensavdrag – en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18).

När det gäller andra förslag från KLYS för att förbättra den sociala tryggheten för frilansare se den information som KLYS tog fram till seminariet ”Kulturskapare – pionjärer på en växande frilansarbetsmarknad. Hänger den sociala tryggheten med?”, som KLYS arrangerade i samarbete med TCO och TCO-förbunden Teaterförbundet för scen och film samt Journalistförbundet, i Almedalen i år.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Nyfiken på året som gått?

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher