Oroande neddragningar i konstnärlig produktion

KLYS följer med oro utvecklingen i landet mot allt större nedskärningar i kulturinstitutioners egen konstnärliga verksamhet. Det senaste exemplet är det förslag till dramatiska förändringar i Borås Stadsteaters egenproduktion, som presenterades i Borås kulturnämnd den 24 augusti. Förslaget handlar om att halvera det lokala teaterutbudet, till förmån för gästspel.

En fungerande kulturell infrastruktur över hela landet med lokala och regionala konst-producerande institutioner, som kan erbjuda professionell kultur till människor oavsett var i landet de bor, är en viktig demokratifråga och en förutsättning för att leva upp till de nationella kulturpolitiska målen. De kulturpolitiska målen ska fungera vägledande även för regioner och kommuner.

Trenden att montera ned den lokala och regionala kulturen och istället lyfta in gästspel är skadlig för den egna identiteten. Kulturinstitutioner såsom stads- och länsteatrar, konserthus och konsthallar, har en oerhört viktig funktion när det gäller att ge orter runt om i Sverige en egen konstnärlig röst. De har en alldeles unik roll i att skapa relationer till sin publik och sina medborgare. En levande kulturinstitution med egenproducerad konstnärlig verksamhet kan fånga upp och gestalta det som präglar och är relevant för just den egna orten, på ett sätt som ingen annan kan.

Om satsningar inte sker på lokal konstnärlig produktion drabbas inte bara KLYS yrkesgrupper i form av färre arbetstillfällen, utan också publiken och de som är bosatta i regionen eller kommunen, eftersom det inte kommer att finnas resurser för kontinuitet och fördjupning av den konstnärliga verksamheten på plats. Dessutom bidrar denna tendens till att öka urbaniseringen och centreringen av kulturen till de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö.

När tjänstemän utan konstnärlig kompetens eller erfarenhet från kulturområdet lägger icke genomtänkta förslag utan konsekvensanalyser, får det långtgående konsekvenser inte bara för det lokala kulturlivet, utan innebär också fara för yttrandefrihet, demokrati och mångfald. Det är en nedmontering av den kulturella infrastrukturen och måste stoppas.

KLYS välkomnar en öppen debatt i frågan!

Marika B Lagercrantz
Ordförande

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram