Bättre social trygghet för egenföretagare

KLYS har lämnat yttrande över utredningen SOU 2021:98 Ett förbättrat trygghetssystem för företagare, där det bland annat föreslås enklare och bättre regler för enskilda näringsidkare att få en sjukpenninggrundande inkomst (SGI) beräknad. KLYS har länge påtalat svårigheterna för kulturskapare med enskild firma att få en rimlig SGI och välkomnar därför utredningens huvudförslag. Utredningen gör också en rad bedömningar som skulle kunna underlätta för egenföretagare bland annat i arbetslöshetsförsäkringen och när det gäller tillgång till arbetsmarknadsutbildningar hos Arbetsförmedlingen.

Läs yttrandet

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

Filmer och bilder från KLYS konferens!

KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026