Kliv framåt i budgeten för landets kulturskapare

Pressmeddelande

Regeringens budget för 2018 presenterades i sin helhet idag, och innebär en ökning med 745 miljoner inom kulturdepartementets utgiftsområde. Kulturbudgetens andel av den totala budgeten ökar från 0,79 % till 0,84 %. En del kultursatsningar har redan presenterats, såsom ytterligare 115 miljoner till den fria konsten. Det är en unik konstnärspolitisk satsning som KLYS välkomnat i ett tidigare uttalande.

I dagens budget offentliggörs att regeringen nu vill satsa ännu mer under kommande år på att förebygga och motverka hat och hot mot förtroendevalda, journalister och konstnärer. Det handlar bl a om att stödja de branschorganisationer som arbetar med dessa frågor för sina medlemmars räkning. Många av KLYS medlemsorganisationer är aktiva på området och kan komma i fråga som mottagare av stöd. KLYS stödjer satsningen.

KLYS ställer sig också positiv till satsningen på kulturskolan, inte minst den kompetenshöjande satsning om 25 miljoner för 2018 och 40 miljoner fr o m 2019, som presenteras. Den ska bidra till ökad kvalitet inom kulturskolan och innebär fler arbetstillfällen för många professionella kulturskapare.

När det gäller regional kulturpolitik och kultursamverkansmodellen, saknar KLYS i budgeten nödvändiga uppräkningar av de statliga anslagen inom ramen för modellen. Vi välkomnar den regionala satsningen på läs- och litteraturfrämjande och bibliotek, men de statliga anslagen till landets övriga kulturinstitutioner som successivt urholkats, måste kompenseras bättre. Urholkningen innebär att kulturinstitutioner många gånger inte kan betala avtalsenliga ersättningar och arvoden till professionella kulturskapare, t ex följa MU-avtalet för bild- och formkonstnärer.

Ett område där regeringen också behöver göra mer är på arbetsmarknads- och socialförsäkringsområdet för att förbättra frilansares sociala trygghet. En höjning av taket i socialförsäkringen och förslaget om att den som startar aktiebolag ska få behålla sin sjukpenninggrundande inkomst i ett uppbyggnadsskede, precis som enskilda näringsidkare, är steg i rätt riktning. Men fortfarande efterlyser KLYS förenklingar och förstärkningar när det gäller kombinatörers och egenföretagares möjligheter att få en rimlig social trygghet. Här förväntar sig KLYS skarpa förslag i arbetslöshetsförsäkringen och i socialförsäkringssystemet under kommande år.

För mer information:

Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS, 070-658 85 98

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, 073-340 00 33

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen