KLYS om den nationella biblioteksstrategin

KLYS yttrande över nationell biblioteksstrategi

KLYS har lämnat in ett yttrande över förslag till nationell biblioteksstrategi. KLYS välkomnar ambitionen att ta fram en nationell biblioteksstrategi som ger underlag för en kraftig förstärkning av biblioteksväsendet i landet. Vi ser liksom utredarna ett stort behov av att biblioteksväsendet utvecklas, förnyas och förstärks, och vi välkomnar särskilt strategins betoning på bibliotekens roll för demokratin.

Dokumentet innehåller lovande visioner som KLYS stödjer, men när det gäller de konkreta åtgärder som behövs för att nå dit hade KLYS velat se större tydlighet, t ex beträffande prioritetsordning för reformförslagen i bilagan. Vi tror att de medel om 250 miljoner som föreslås till de strategiska reformerna som anges i bilagan, inte kommer att räcka.

KLYS saknar också i dokumentet en strategi för att förhindra de nedläggningar och neddragningar av biblioteksverksamheter som pågår på olika håll i landet. Det råder en akut kris för biblioteken i Sverige som måste hanteras skyndsamt både på kort och lång sikt. Vi anser att strategin inte ger svar på hur denna kris ska få sin lösning. KLYS menar att det fortsatt finns ett brett behov av statliga stimulansmedel i linje med Stärkta bibliotek.

Läs hela yttrandet här. 

Relaterade artiklar

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Organisatoriskt fristående kulturmyndigheter stärker konstnärlig frihet!

KLYS kommenterar Kulturanalys lägesrapport