KLYS kommenterar regeringens budget för 2022

Idag presenterades regeringens budgetproposition för 2022. Den innehöll inte några stora nyheter för yrkesverksamma kulturskapare, utöver de besked som regeringen redan gett. Men en positiv nyhet som offentliggjordes idag är värd att lyfta fram. Regeringen föreslår nu en förlängning av den möjlighet för egenföretagare som infördes under pandemin att kunna vilandeförklara sina företag upprepade gånger och därmed få a-kassa. KLYS har krävt att lättnader av detta slag permanentas, men menar att en förlängning under ytterligare ett år är ett steg i rätt riktning.

 I förra veckan meddelade kulturminister Amanda Lind att kulturbudgeten för nästa år förstärks med 1,3 miljarder, varav 940 miljoner till det fria kulturlivet. En ökning som välkomnas av KLYS. Bland förslagen i kulturbudgeten finns bland annat 745 miljoner i stimulansstöd för återstart av kulturen via Kulturrådet, 75 miljoner i stöd till konstnärer och kulturskapare via Konstnärsnämnden och Författarfonden och 100 miljoner i ytterligare permanent stöd till kultursamverkansmodellen, som – inklusive ökningen för 2020 – får sammanlagt 250 miljoner i permanent ökning från och med 2022.

Särskilt positivt är det att 100 miljoner går till att utveckla ett så kallat produktionsincitament för filmproduktion i Sverige. Incitamentet är en viktig filmbranschfråga som KLYS stöttat och drivit i många år, och som äntligen finns med i budgeten. Vi tillstyrker också förslaget till förstärkning av mediestödet med 123 miljoner för att främja varannandagsutdelningen i hela av landet.

Det är glädjande att regeringen förstått vikten av att satsa på återstarten av kulturen och tagit höjd för att hantera förslagen från återstartsutredningen, som ska presentera sitt betänkande den 30 september. En offensiv satsning på kulturen är helt nödvändig för en sektor som till skillnad från andra branscher fortfarande befinner sig mitt i krisen. Kultursektorn har dessutom länge varit underfinansierad, redan innan pandemin. Det kommer att ta lång tid innan kulturlivet återigen är på banan. Framskjutna konserter, turnéer, teateruppsättningar, konstutställningar, filmpremiärer etcetera gör dessutom att en fortsatt retroaktiv sänkning av upphovsrättsintäkter väntas även under nästa år.

I fredags meddelades att de olika krisstöden för företag nu fasas ut, bland annat det omsättningsstöd för enskilda firmor, som KLYS arbetade hårt med att få fram under pandemins inledning. Eftersom många kulturskapare med företag fortfarande befinner sig i kris, bör regeringen införa särskilda återstartsstöd för egenföretagare på kultur- och medieområdet, som tar hänsyn till de brister som krisstöden innehöll, bland annat genom att även fånga upp egenföretagare med låg omsättning.

Regeringen behöver också göra mer, dels när det gäller att stärka upphovsrätten för kulturskapare, dels när det gäller anpassningar av trygghetssystemen för frilansare. Det pågår just nu tre viktiga lagstiftningsarbeten på upphovsrättsområdet, som alla har stor potential att stärka upphovspersoners och utövande konstnärers ersättningsmöjligheter om regeringen spelar sina kort rätt. Vidare måste regeringen visa handlingskraft för att frilansare ska få bättre tillgång till a-kassa och sjukpenning. Även detta är områden där det just nu finns stora möjligheter att genomföra relevanta och träffsäkra reformer.

Vi hoppas nu att regeringen får stöd i riksdagen för sin kulturbudget, så att den kan röstas igenom i november!

Karin Inde, ordförande KLYS

Fotot av Karin Inde är privat

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen