Ny rapport bekräftar behov av kraftfull konstnärspolitik

Pressmeddelande

Idag presenterar Konstnärsnämnden en ny rapport om Konstnärernas demografi, inkomster och sociala situation. Rapporten omfattar konstnärer inom bild, form, dans, film, musik, teater och ord. KLYS företräder de yrkesverksamma kulturskaparna inom dessa områden och fanns på plats för att kommentera rapporten vid offentliggörandet.

Konstnärsnämndens rapport bygger på uppgifter om 29 000 konstnärer ur SCB:s register. Den behandlar konstnärernas inkomster, utbildning, sociala bakgrund, utländsk bakgrund, självförsörjningsgrad och inkomstspridning och gör en jämförelse mellan inkomståren 2004 och 2014.

Rapporten bekräftar i stora delar den bild KLYS redan har om kulturskapares villkor, särskilt när det gäller deras låga och oregelbundna inkomster. Anmärkningsvärt är dock att konstnärers inkomster bara ökat med 4 % under den aktuella tioårsperioden jämfört med 18 % för befolkningen i övrigt.

– Det är beklagligt att konstnärliga yrkesgrupper inkomstmässigt har halkat efter andra branscher, trots att det har rått tillväxt inom flera kulturbranscher under den undersökta perioden. Konstnärerna är ju, som EU-kommissionens ordförande nyligen uttryckte det, Europas kronjuveler, säger Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS.

Rapporten visar också att alltfler kulturskapare blir hänvisade till att starta näringsverksamhet, men att denna utveckling inte har lett till ökade inkomster för dessa, snarare tvärtom. Det ökade egenföretagandet och ändringar i a-kassereglerna har medfört att konstnärer har fått svårare att få samhällets stöd vid sjukdom och arbetslöshet. Andelen som erhållit a-kassa har minskat från 30 % 2004 till 12 % 2014.

– Resultatet av undersökningen visar tydligt på behovet av en mer offensiv konstnärspolitik med kraftfulla åtgärder för att förbättra kulturskapares villkor, inte minst inom ramen för den nyligen tillsatta konstnärsutredningen, men också när det gäller upphovsrätt och social trygghet för kulturskapare, påpekar Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS

KLYS välkomnar att Konstnärsnämnden tagit fram ett nytt och tillförlitligt faktaunderlag som bekräftar behovet av reformer och kan ligga till grund för offensiva konstnärspolitiska satsningar, såväl inom ramen för kulturpolitiken som inom andra politikområden. Här bör bl a arbetsmarknads-, social-, närings- och justitiedepartementen samverka med kulturpolitiken för att skapa en bättre livssituation för konstnärligt yrkesverksamma. KLYS har färdiga, konkreta förslag till åtgärder som bör vidtas.

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, tel. 073 340 00 33

Här kan du läsa KLYS kommentarer på rapporten vid pressträffen 20 december 2016.

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund