Inlägg taggade med ‘Regional kulturpolitik’

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

  KLYS imponeras av Region Kronobergs uttalade konstnärspolitiska ambition i ett välformulerat förslag till ny kulturplan för 2022-2024. Det är en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men planen är tyvärr förvånansvärt tunn, och bristen på konkretion i insatsförslagen ställer vi oss frågande till.

 • Regional kulturpolitik

  Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

  KLYS ser positivt på hur konstnärspolitiska perspektiv lyfts fram i Blekinges remiss av kulturplan för 2022-2025. Värdefullt att regionen tydligt lyfter fram kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, liksom yttrandefrihet och arbetsmiljö för utsatta kulturskapare. KLYS hade gärna sett mer konkretion när det gäller insatser inom de olika konstområdena under planperioden.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS regionala tendensrapport för 2020 klar

  KLYS regionalpolitiska sekreterare har undersökt hur konstnärspolitiska sakfrågor belyses i de nya regionala kulturplaner från Region Gotland, Region Halland och Region Skåne, som varit på remiss under 2020 och ska gälla för perioden 2021-2024. KLYS välkomnar hur regionerna betonar sådant som kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, goda förutsättningar för konstnärligt skapande och principen om armlängds avstånd mellan politiken och konsten.

 • Regional kulturpolitik

  Stockholms stads kulturstrategi missar kulturskaparna

  KLYS har yttrat sig över Stockholms stads förslag till kulturstrategiskt program, som har ambitiösa visioner om kulturens betydelse för stadens identitet och attraktionskraft. Anslaget är positivt men KLYS finner en rad strukturella brister och ett program som är mer visionärt än konstruktivt. En stor brist är att kulturskaparnas perspektiv och villkor i stort sett saknas i programmet

 • Pressmeddelanden

  Många regioner satsar på krisstöd till enskilda kulturskapare

  KLYS har under hösten gjort en enkät bland Sveriges 21 regioners kulturförvaltningar om hur kulturlivet i deras regioner påverkats av Coronapandemin. Enkäten visar att många regioner har satsat särskilt på krisstöd till enskilda kulturskapare och att så många som 15 av landets 21 regioner hävdar att de haft nytta av KLYS förslag till regionalt krispaket. Verksamma inom scenkonst har fått mest regionalt stöd hittills, men även bild och form-området lyfts fram i flera regioner.

 • Regional kulturpolitik

  Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

  Under hösten har KLYS genomfört en uppföljande enkät till kulturförvaltningarna i det 40-tal kommuner som deltog i den kommunala Corona-enkäten i maj 2020. KLYS har nu sammanställt och analyserat kommunernas svar för att ge en bild av kommunernas arbete för att lindra pandemins effekter på konsten, kulturen och kulturskaparna runt om i landet.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Gotlands kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Region Gotlands förslag till ny kultur- och handlingsplan för perioden 2021-2024 och ser mycket positivt på den. Jämfört med många andra kulturplaner genomsyras Region Gotlands av en hög konstnärspolitisk ambition. De professionella kulturskaparna, kulturskapandets villkor, konstnärlig kvalitet samt principen om armlängds avstånd lyfts fram tydligt.

 • Kultur- och mediepolitik
  KLYS Regionalpolitiska sekreterare Carl Liungman

  KLYS förslag till kommunala krisåtgärder

  Vid sidan av de regionala och statliga nivåerna har kommunerna runt om i landet ett stort ansvar när det gäller att värna om konsten, kulturen och kulturskaparna under coronakrisen. KLYS har därför gjort en kommunenkät och utifrån denna tagit fram ett förslag till kommunalt krispaket för kulturen. Här presenteras en rad åtgärder som landets kommuner kan vidta för att upprätthålla sin kommuns och regions kulturella infrastruktur, och bidra till ett fortsatt rikt och dynamiskt kulturliv i hela Sverige

 • KLYS möter
 • KLYS möter