KLYS om VGR:s förslag till kulturstrategi och kulturplan för 2024-2027

Den 31 maj lämnade KLYS sitt yttrande över Västra Götalandsregionens förslag till kulturstrategi med tillhörande kulturplan för 2024-2027. I yttrandet lyfter vi några positiva aspekter, och några områden där det finns utrymme för utveckling.

Västra Götalandsregionen uppvisar en generellt god kompetens kring sådant som armlängds avståndsprincipen och konstnärlig frihet. KLYS saknar dock i texten resonemang kring kulturens egenvärde, som är nära kopplat till nyss nämnda frågor. Vi skulle även gärna se en större tydlighet om kulturskapares roll i kulturlivet samt i relation till kulturella och kreativa branscher. Det vore också önskvärt att regionen utvecklar sina resonemang kring en del sakfrågor, exempelvis rörande upphovsrätt och avtalsfrågor för kulturskapare. Trots dessa utvecklingsområden menar KLYS att många viktiga konstnärspolitiska frågor lyfts fram på ett välformulerat sätt, vilket är positivt. Detta gäller även hur kultur och konst ställs i relation till samhällsfrågor och trender.

Det hade varit välkommet med fler konkreta förslag och kanske framför allt en större tydlighet kring vad som är regionens respektive kommunernas ansvar, samt vilka krav eller villkor som regionen ställer på sina samarbetspartner. Det hade också varit intressant att veta hur Kulturstrategi Västra Götaland 2024–2027 skiljer sig från föregående strategi – vad har förändrats, vad har prioriterats bort och vad har tillkommit?

Avslutningsvis vill KLYS belysa att Västra Götalandsregionen avviker från normen genom att ta fram en ”kulturstrategi” med tillhörande kulturplan, istället för att, som brukligt är, endast använda begreppet ”kulturplan”. Detta medför även att ”kulturplanen” inuti strategin inte följer den gängse formen för hur en sådan brukar se ut. Eftersom den fleråriga strategin/planen är så strukturellt övergripande vill KLYS lyfta att det bör ske någon form av remissförfarande även för de årliga planeringsdokumenten, så långt det är möjligt, för att kulturbranschen ska få insyn och den demokratiska processen ska fungera tillfredsställande.

Läs hela yttrandet här.

Foto: Joakim Roos/Västra Götalandsregionen

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund