Region Västerbotten inför kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell

KLYS har yttrat sig över Region Västerbottens förslag till ny kulturplan för 2024–2027. Det är ett välskrivet, ambitiöst och omfattande dokument med en diger innehållsförteckning. Kulturplanen innefattar flera positiva delar, där KLYS särskilt vill lyfta två aspekter.

Det finns en tydlig och stark förankring i regelverk, förhållande mellan stat/region/kommun och interregionalt arbete. Planen ger en bra och beskrivande bild av förhållandena i regionen med dess stora geografiska yta fördelat på femton kommuner och där invånarna främst bor i de två största kommunerna. Det är bra att regionen förankrar det interregionala arbetet och hur det genomförs med exempel på olika sätt.

KLYS menar att sättet som kulturskapare och deras viktiga del i det regionala kulturlivet lyfts fram på är mycket positivt. Det är dock oklart i vilken utsträckning kulturskapare har erbjudits delta i framtagandet av kulturplanen. Här välkomnar KLYS särskilt regionens planer på att införa ett konstområdesövergripande kulturskaparsamråd enligt KLYS-modell. Samrådet kan, bland mycket annat, komma med värdefulla inspel vid framtagande av kommande kulturplaner samt regionens årliga aktivitetsplaner för regionens kulturverksamheter.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund