KLYS om Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024-2027

I förra veckan lämnade KLYS in sitt yttrande över Region Östergötlands förslag till kulturplan för 2024–2027. Nedan nämns några av synpunkterna i yttrandet, som kan läsas i sin helhet här.

Kulturskapare nämns genomgående i planen, men vi menar att det trots detta saknas en samlad beskrivning av hur regionen ser på och vill beskriva de professionella kulturskaparna och deras villkor och förutsättningar. Planen lyfter löpande vikten av amatörer och gräsrotsverksamhet, vilket enligt KLYS är anmärkningsvärt då detta inte motsvaras av samma tydlighet kring vikten av de professionella kulturskaparna i regional kulturutveckling.

KLYS menar att professionella kulturskapare med erfarenheter och kunskaper från sina yrken har avgörande betydelse för konst- och kulturlivets utveckling i en region, inte minst i lokalsamhällena. Professionell konst och kultur är ofta utgångspunkt och förebild för amatörverksamheter och ideella krafter och initiativ. De yrkesverksamma kan fungera som draglok, katalysatorer och fortbildare i föreningslivet och för medborgarna över lag i kulturlivet.

Region Östergötlands kulturplan är skriven på ett övergripande och kortfattat sätt, och därför vore det särskilt värdefullt för kulturskapare och kulturbranschen i stort att få insyn i arbetet med regionens årliga aktivitets-/handlingsplaner. Detta görs redan i vissa av landets regioner och bidrar till en demokratisering av processen. KLYS ser gärna att Region Östergötland inrättar ett formaliserat konstområdesövergripande och löpande aktivt samråd med kulturskapare enligt KLYS-modell.

KLYS är även positiv till flera delar i planen, särskilt hur regionen på ett tydligt sätt framhåller konstens egenvärde och principen om armlängds avstånd mellan politiken och sakkunnigas beslut inom kultur och konst. Vi välkomnar även sättet som regionen betonar vikten av kulturell mångfald, det vill säga en bredd av kultur- och konstuttryck.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund