3,4 MILJARDER TILL KULTUREN!

Kulturminister Amanda Lind och biträdande finansminister Per Bolund har vid presskonferensen idag den 9 september presenterat en rekordstor budgetsatsning på kulturen om totalt 3,4 miljarder. KLYS välkomnar satsningen och kan konstatera att flera av förslagen ligger i linje med de prioriteringar som KLYS nyligen presenterat för regeringen i sitt senaste förslag till krispaket för kulturen.

Satsningen innehåller till att börja med 1,5 miljard i ytterligare krisstöd till det fria kulturlivet under 2020, inklusive stöd till de yrkesverksamma kulturskaparna. KLYS har kommunicerat till såväl kulturdepartementet, som berörda kulturmyndigheter hur sökkriterierna bör justeras för att krisstödet bättre än i våras ska nå ut till behövande kulturskapare.

I den kommande budgetpropositionen för 2021 som presenteras den 21 september, föreslås dessutom en permanent höjning på 80 miljoner av konstnärspolitiska stöd i form av ökade anslag till konstnärsstipendier, ersättningsordningar, fria grupper, centrumbildningar och scenkonstallianser.

Som en följd av den konstnärspolitiska utredningen från 2018 kommer regeringen också att presentera en konstnärspolitisk skrivelse om behoven av insatser för att ytterligare stärka kulturskaparers villkor. Vi hoppas att regeringen även här tar fasta på KLYS budskap.

Vidare satsar regeringen under nästa år en extra miljard i stimulansmedel för återstart p g a Coronakrisen samt ytterligare medel till kultursamverkansmodellen, vars anslag ökar med 300 miljoner 2021.

Detta och en hel del annat presenterades och regeringen visar att den hörsammat flera av KLYS krav, vilket är mycket glädjande! Tack alla ni organisationer och kulturskapare som tillsammans med KLYS kämpat för detta!

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen