Justera omsättningsstödet för enskilda firmor

Öppet brev: Justera omsättningsstödet för enskilda firmor

Till:

Näringsminister Ibrahim Baylan
Finansminister Magdalena Andersson
Finansmarknadsminister Per Bolund
Kulturminister Amanda Lind
CC Annie Lööf/Richard Nordin, C
CC Nyamko Sabuni/Mats Persson, L

KLYS utgör en samlad röst för Sveriges yrkesverksamma kulturskapare och företräder genom våra 14 medlemsorganisationer ca 30.000 enskilda kreatörer och konstnärer inom alla kulturområden; musik, bild/form, scenkonst, film, litteratur och journalistik. I princip alla dessa är frilansare i någon form och majoriteten driver eget företag, i första hand som enskilda näringsidkare. Enligt en rapport från Konstnärsnämnden från 2017 har drygt hälften av de yrkesverksamma kulturskaparna företagsformen enskild firma.

KLYS har ända sen i mars påtalat behovet av krisstöd till enskilda firmor, i första hand genom tillgång till s k korttidsarbete (på samma sätt som enmansaktiebolagsinnehavare har) eller genom en generösare a-kassa, som innebär att en egenföretagare ska kunna ta enstaka uppdrag och samtidigt få a-kassa på deltid. Dessa krav har vi också drivit inom ramen för #uppropförenskildafirmor, som samlat över 8000 namnunderskrifter.

När förslaget till omsättningsstöd för enskilda näringsidkare äntligen presenterades i september var det välkommet, men för många enskilda firmor kom det alldeles för sent. Stödet visade sig dessutom innehålla en rad brister som innebär att många yrkesverksamma, heltidsarbetande frilansare på kulturområdet inte kan söka det överhuvudtaget.

KLYS, som var formell remissinstans när näringsdepartementet skickade ut förslaget på remiss i oktober, framförde en rad konstruktiva förslag till hur omsättningsstödet bör justeras för att fungera mer rättvist och fånga upp de enskilda näringsidkare som har låga och ojämna inkomster, även om de är yrkesverksamma och väl etablerade på kulturarbets-marknaden.

KLYS beklagar att regeringen inte tagit till sig av våra remissynpunkter. Se bilaga. Flera av KLYS synpunkter har också framförts av andra tunga remissinstanser såsom TCO, Företagarna, Småföretagarnas Riksförbund och Konstnärsnämnden.

Mot bakgrund av de ytterligare restriktioner för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till åtta personer som regeringen nyligen aviserat och som särskilt drabbar kulturens enskilda näringsidkare samt det faktum att regeringen och samarbetspartierna kommit överens om en förlängning av omsättnings-stödet för augusti-december 2020, vill vi uppmana ansvariga politiker att inför kommande sökomgång justera utformningen av omsättningsstödet enligt följande:

1. Slopa eller sänk tröskeln för att omfattas av stödet till högst 100.000 kr i netto-omsättning föregående år (jfr nyckeltalet i remissen från näringsdepartementet på sidan 31, där det anges att genomsnittsomsättningen för enskild firma med konstnärlig eller kulturell verksamhet är 129.000 kr per år)

2. Skapa större flexibilitet i stödet så att enskilda firmor med ojämna intäkter över året och mellan år inte missgynnas

3. Skapa möjlighet att beviljas omsättningsstöd trots att man erhållit a-kassa under sökt period. Detta kan enkelt lösas genom att den sökande i ansökan redovisar erhållen a-kasseersättning och gör avdrag för det denne erhållit under respektive period för omsättningsstöd.

4. Gör tid med sjukpenning och föräldrapenning överhoppningsbar vid beräkning av nettoomsättning för föregående år, så att inte personer som varit sjukskrivna och föräldralediga faller utanför stödet

5. Se till att personer med nystartad enskild firma under föregående år också kan söka stödet

KLYS skulle dessutom vilja ha regeringens svar på varför omsättningsgränsen inte sattes lägre än 200.000 kr mot bakgrund av ovan stipulerade nyckeltal, de synpunkter som förts fram av flera remissinstanser och kulturarbetsmarknadens särprägel? Enskilda näringsidkare inom kulturområdet sägs vara en av de viktigaste fokusgrupperna för stödet, eftersom kultursektorn är så hårt drabbad av pandemin. Det är därför högst anmärkningsvärt att stödet utesluter en så stor andel av de yrkesverksamma kulturskaparna med enskild firma.

Vi skulle också vilja veta om EU-kommissionen och eventuella EU-regler begränsar möjligheten för Sverige att ha mer generösa stödregler för enskilda firmor än det omsättningsstöd som nu införts, och i så fall hur den svenska regeringen agerar för att få ett friare och mer verklighetsbaserat mandat från EU i detta hänseende? Om regeringen förhindras av EU måste snabbt kompletterande tillåtna stöd tillföras kulturområdet. Annars blir det katastrof för kultursektorn.

För KLYS Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS

På fotot: Ibrahim Baylan, Näringsminister

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

KLYS träffar riksdagens näringsutskott