KLYS om Region Hallands kulturplan

KLYS har yttrat sig över remissförslaget till Region Hallands kulturstrategi och kulturplan för perioden 2021-2024.

KLYS finner mycket positivt i detta dokument. Konstnärspolitiska perspektiv lyfts fram. Regionen betonar vikten av att utveckla den kulturella infrastrukturen i samverkan med både kommuner, kulturverksamheter och kulturskapare. Särskilt värdefullt i KLYS ögon är att regionen framhäver konstens frihet och kulturskaparnas självständighet, och presenterar flera prioriteringar för att stärka förutsättningar för professionella kulturskapare att bo, verka och utvecklas i Halland. Dessutom betonas armlängds avståndsprincipen och att kulturskapare har medverkat i planens framtagande, något som visserligen borde vara självklart, men inte alltid är det.

KLYS värdesätter att Region Halland har ett etablerat samråd med professionella kulturskapare och hoppas att gruppen fortsätter sitt arbete även under kommande planperiod som en expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet med årsplaneringar. KLYS hoppas på ett fortlöpande gott informationsutbyte med regionen om samrådsutveckling, dialogarbete och representativitet.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund