KLYS om Örebro läns kulturplan

KLYS synpunkter på remissversionen av den regionala kulturplanen för Örebro läns 2020-2023

KLYS har yttrat sig över Region Örebro läns förslag till kulturplan för perioden 2020-2023. Planen är ambitiös när det gäller att beskriva kulturens roll jämte andra samhällsfrågor i en regional kontext. Vi uppfattar dock planen som mer nulägesredovisande än konstruktiv och konkret för kommande planperiod.

Vi välkomnar regionens ambitioner inom kulturella och kreativa näringar, och att de professionella kulturskaparna framhålls särskilt i planen. Konstområdena kunde dock beskrivas utförligare och kulturskaparnas roll i utvecklingsarbetet tydligare framgå här.

Vi saknar i planen formella skrivningar om principen om armlängds avstånd och vilka riktlinjer som gäller i den regionala kulturpolitiken i Örebro län. Planen kunde också bättre definiera regionens syn på kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet och konstnärspolitiska incitament för konstnärlig frihet och en hållbar regional kulturpolitik.

Läs hela yttrandet här

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram