Inlägg taggade med ‘kulturplan’

 • Regional kulturpolitik

  Mer konstnärspolitik i regionala kulturplaner

  KLYS årliga regionala tendensrapport om kulturplaner är klar. KLYS regionalpolitiska strateg Carl Liungman har undersökt hur konstnärspolitiska frågor belyses i de nya regionala kulturplaner från regionerna Blekinge, Kronoberg och Värmland, som varit på remiss under 2021 och ska börja gälla från 2022. KLYS välkomnar att konstnärspolitiken i högre grad än förr synliggörs i planerna och hur regionerna betonar kulturens egenvärde, konstnärlig frihet, goda förutsättningar för konstnärligt skapande och principen om armlängds avstånd mellan politiken och det konsten.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Kronobergs kulturplan 2022-2024

  KLYS imponeras av Region Kronobergs uttalade konstnärspolitiska ambition i ett välformulerat förslag till ny kulturplan för 2022-2024. Det är en driven kulturpolitisk inramning av de regionala perspektiven, men planen är tyvärr förvånansvärt tunn, och bristen på konkretion i insatsförslagen ställer vi oss frågande till.

 • Regional kulturpolitik

  Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

  KLYS ser positivt på hur konstnärspolitiska perspektiv lyfts fram i Blekinges remiss av kulturplan för 2022-2025. Värdefullt att regionen tydligt lyfter fram kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, liksom yttrandefrihet och arbetsmiljö för utsatta kulturskapare. KLYS hade gärna sett mer konkretion när det gäller insatser inom de olika konstområdena under planperioden.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Gotlands kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Region Gotlands förslag till ny kultur- och handlingsplan för perioden 2021-2024 och ser mycket positivt på den. Jämfört med många andra kulturplaner genomsyras Region Gotlands av en hög konstnärspolitisk ambition. De professionella kulturskaparna, kulturskapandets villkor, konstnärlig kvalitet samt principen om armlängds avstånd lyfts fram tydligt.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Region Skånes kulturplan

  KLYS har lämnat in ett yttrande över Remissversion av ny regional kulturplan för Skåne 2021-2024. KLYS välkomnar att regionen framhäver konstnärliga framför instrumentella perspektiv på konst och kultur genom att tydligt betona kulturens och konstens egenvärde och frihet i både inledning och övergripande ramverk för planen. Men KLYS anser att planen i högre grad kunde lyfta sakfrågor i arbetsvillkor för yrkesverksamma kulturskapare.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS regionala tendensrapport 2019

  Trenden som vi kunde se i förra årets tendensrapport håller i sig. Konstnärspolitikens sakfrågor syns mer i kulturplanerna och kulturens och konstens egenvärde och kvalitet betonas mer samtidigt som konstnärspolitikens sakfrågor syns mer i kulturplanerna. Kulturplanerna blir också mer detaljrika om konstens förutsättningar och tydligare kring kulturell infrastruktur.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Östergötlands Kulturplan

  KLYS ser mycket positivt på Region Östergötlands remissförslag till kulturplan för perioden 2020-2023. Det här är en ambitiös kulturplan som är klar och tydlig, välstrukturerad och ovanligt starkt inriktad på konstnärspolitik. Denna kulturplan hör till de bättre KLYS läst genom åren när det gäller hur de professionella kulturskaparna lyfts fram i den regionala kulturella infrastrukturen.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Västra Götalandsregionens kulturplan för perioden 2020-2023, som vi finner välskriven, kulturpolitiskt ingående och konstnärspolitiskt starkare än många andra regionala kulturplaner. Särskilt positivt är regionens fokus på att stärka kulturskaparnas villkor.

 • Alla nyheter

  KLYS om Västerbottens kulturplan

  Västerbottens plan ger ett positivt helhetsintryck och har i KLYS ögon mycket goda ambitioner och konkreta målsättningar för det professionella kulturlivet, där kulturskaparnas roll för utvecklingen av regionens kulturliv lyfts fram högst förtjänstfullt. Dock ställer vi oss frågande inför det faktum att planen helt saknar skrivningar om en rad kultur- och konstnärspolitiska väsentligheter.

 • Regional kulturpolitik

  KLYS om Örebro läns kulturplan

  KLYS har yttrat sig över Region Örebro läns förslag till kulturplan för perioden 2020-2023. Planen är ambitiös när det gäller att beskriva kulturens roll jämte andra samhällsfrågor i en regional kontext. Vi uppfattar dock planen som mer nulägesredovisande än konstruktiv och konkret för kommande planperiod.