Norrbottens läns kulturplan

KLYS har i dagarna yttrat sig över Region Norrbottens kulturplan för 2018-2021.

Läs hela KLYS yttrande över kulturplanen.

Det bestående intrycket av Region Norrbottens förslag till ny kulturplan är att planen är omfattande, ambitiös och välskriven. KLYS sätter stort värde på att de yrkesverksamma kulturskaparnas perspektiv och villkor i regionen lyfts genomgående och tydligt, och att regionen tar fasta på både konstnärliga och näringspolitiska perspektiv. Det finns i planen en bra balans mellan aspektpolitik och kulturpolitik, samt mellan visioner och den regionalpolitiska verklighetens förutsättningar bakom förslagen till insatser.

Planen skulle emellertid tjäna på att ännu tydligare än nu göra åtskillnad mellan yrkesverksamma och amatörer, och lyfta de professionella kulturskaparna som kollektiv i ett konstområdesövergripande separat avsnitt som redogör för regionens konstnärspolitiska insatser och dialogarbete när det gäller de yrkesverksamma i Norrbotten. I ett sådant avsnitt skulle regionen kunna tydliggöra sin syn på bl.a. konstens egenvärde, konstnärlig kvalitet och professionellt konstnärligt utvecklingsarbete inom de olika verksamhetsområdena i relation till andra kulturpolitiska aspekter och politikområden, samt till principen om armlängds avstånd.

KLYS välkomnar att kulturell infrastruktur är regionens fokusområde för planperioden. Vi värdesätter att regionen i denna kulturplan presenterar ett så lättillgängligt och överskådligt upplägg med konkreta utvecklingsinsatser för varje verksamhetsområde, samt en så utförlig genomgång av den kulturella infrastrukturen; avsnittet bör helst kompletteras med ett stycke om kompetensutveckling för kulturskapare. Somliga utvecklingsinsatser tycker vi formuleras vagt och kunde gott konkretiseras mer; t.ex. kortfattade praktiska förslag för själva genomförandet. Oavsett kommande årliga planrevideringar eller särskilda handlingsplaner borde Norrbottens regionala kulturplan i högre grad kunna peka ut mer specifika åtgärder när det gäller vissa föreslagna insatser – annars är det frågan om visioner och inte insatser i sig.

Det vore önskvärt med en mer ingående redogörelse i planen för dialogarbetet med länets yrkesverksamma kulturskapare, kanske en lista över vilka möten som genomförts, såväl konstområdesövergripande som inom varje verksamhetsområde. KLYS tar gärna del av en konkret kartläggning av regionens professionella kulturliv och hur dess olika aktörer samspelar med det professionella kulturlivet utanför de regionala institutionerna, och tar intryck av kulturskaparnas erfarenheter.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund