Region Blekinges kulturplan

KLYS ser mycket positivt på Region Blekinges förslag till ny kulturplan för 2018-2020.

Läs hela KLYS yttrande här.

Vi välkomnar att regionen så tydligt utgår från kulturens egenvärde och prioriterar de professionella kulturskaparna i den kulturella infrastrukturen, inom i stort sett alla konstområden och kulturverksamheter.

Kulturplanen känns lättillgänglig för läsaren med ett överskådligt och pedagogiskt upplägg. Det är tydligt vad regionen vill, även om det i vissa fall vore önskvärt med konkretiseringar av en del utvecklingsinsatser för att undvika allt för övergripande och svävande formuleringar.

Det är positivt att regionen tar fasta på både konstnärliga och näringspolitiska perspektiv. Det finns i planen en bra balans mellan aspektpolitik och kulturpolitik, samt mellan visioner och den regionalpolitiska verklighetens förutsättningar bakom förslagen till insatser.

Relaterade artiklar

KLYS om Region Örebro läns förslag till kulturplan för 2024-2027

KLYS i Almedalen

Läs KLYS senaste medlemsbrev!