Region Jönköpings läns kulturplan

KLYS har svarat på Region Jönköpings läns förslag till ny kulturplan för 2018-2020.

Här kan du läsa hela KLYS yttrande över kulturplanen.

Kulturplanen är jämförelsevis kortfattad, men i både ett kultur- och konstnärspolitiskt perspektiv har den ett ambitiöst och positivt anslag med en hel del fokus på professionell kultur och villkor för yrkesverksamma kulturskapare. Vi välkomnar flera av de aviserade satsningarna inom de olika verksamhetsområdena i planen, men efterlyser mer problematisering och faktaunderbyggande kring förslagen, samt hur kulturpolitiken relaterar mer konkret till den regionala utvecklingsplanen och andra politikområden. Nuvarande förslag till kulturplan, förstår vi, kommer att kompletteras med uppföljningsbara handlingsplaner och uppdragsbeskrivningar, och vi ser fram emot att titta närmare på dessa framöver.

I ett KLYS-perspektiv är planen till stora delar mer av en kulturpolitisk läges- och omvärldsanalys fylld av många viktiga konstateranden, t.ex. om kulturens generellt viktiga roll i samhället, än en kulturplan i ordets rätta bemärkelse för den regionala kulturen med konkreta uppslag och riktlinjer för hur man tänker arbeta under de kommande fyra åren med länets regionalt finansierade kulturliv och den kulturella infrastrukturens utveckling i detalj.

Självfallet lyser ändå många i sak goda ambitioner och intentioner fram i detta genomgående välformulerade dokument. KLYS värdesätter särskilt att de professionella kulturskaparnas villkor lyfts i ett eget avsnitt (som vi hoppas blir ännu utförligare i slutversionen), liksom att man understryker vikten av sakkunskap och erfarenhet när det gäller att upprätthålla konstnärlig kvalitet. Detta till trots oroas vi över hur yrkesverksamma inom respektive konstområde ska stimuleras i praktiken under aviserad planperiod för att regionen ska säkra en fortsatt hög nivå, god utveckling och återväxt för den del av det professionella kulturlivet i Jönköpings län som finansieras inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Vi understryker emellertid att det är upplyftande att se att denna kulturplan låter konstnärliga egenvärden dominera över instrumentella aspekter i den regionala kulturpolitiken, men efterlyser en konsekvensanalys för förslagen till satsningar. Det finns alltid ett behov av en välavvägd samordning mellan regionens politikområden och en lyhördhet för hur villkoren skiljer sig mellan olika konstarter när det kommer till just relationen mellan ett fritt konstnärligt skapande och en marknads kommersiella spelregler.

Vi hoppas på ett inrättande av en formell samrådsgrupp med de yrkesverksamma kulturskaparna framöver. I sammanhanget tar vi gärna del av en konkret kartläggning av regionens professionella kulturliv och hur dess olika aktörer samspelar i ännu högre grad med det professionella kulturlivet utanför de regionala institutionerna, och tar intryck av kulturskaparnas erfarenheter.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund