RUFS 2050

RUFS 2050 – Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Här kan du läsa hela KLYS yttrande över RUFS 2050.

KLYS samlade intryck av utställningsförslaget till Stockholmsregionens utvecklingsplan RUFS 2050 är att kulturen som politikområde är högst nedprioriterat i dokumentet jämfört med flera andra politik- och sakområden.

I takt med en utökad regionalisering i Sverige av de flesta samhälls- och politikområdena, inklusive kultur- och konstnärspolitiken, anser KLYS att RUFS 2050 borde lyfta in kulturen väsentligt mer i flera av planens avsnitt. Det handlar om att ge en komplett och rättvis samhällsanalys och en regional utvecklingsplan som är lika heltäckande som hållbar.

Självfallet hanteras regionens kulturfrågor främst i den separat formulerade regionala kulturstrategin, men vi anser att konsten och kulturen skulle behövt ges mer utrymme även konkret i RUFS 2050 i både övergripande trendanalys, visionsbeskrivning och målformuleringar. Annat vore kontraproduktivt för den regionala utvecklingsplanens långsiktiga funktion.

Eftersom de sociala perspektiven i utvecklingsplanen per definition handlar om människor och livsmiljö, ser vi det som helt nödvändigt att i både skrivningarna om social sammanhållning, förbättrad livsmiljö och stadsbyggnad/bebyggelseutveckling lyfta in kulturbegreppet och konsten i resonemangen och förslagen där.

KLYS vill betona de professionella kulturskaparnas unika erfarenheter och kompetenser som särskilt värdefulla när det gäller samråd och konkreta inspel till de regionala utvecklingsområden som vi i yttrandet lyfter som särskilt relevanta för kulturen att finnas med i.

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund