Utvidga a-kasselättnader för egenföretagare

De a-kasselättnader som regeringen har genomfört under pandemin och som välkomnades av KLYS i våras, har visat sig fungera dåligt för frilansande kulturskapare. KLYS och våra medlemsorganisationer får löpande rapporter från enskilda medlemmar om svårigheter när det gäller deras möten med A-kassor med anledning av dessa nya regler.

Det är särskilt lättnaderna kring vilandeförklaring av företaget och vilka åtgärder som den enskilde företagaren får vidta under vilandeperioden som är problematiska. Enligt arbetsmarknadsdepartementet ska det vara möjligt att vilandeförklara sin firma obegränsat antal gånger under 2020 och 2021. Syftet är att frilansare ska kunna ta de enstaka uppdrag som trots allt dyker upp under pandemin och sen kunna vilandeförklara sitt företag igen för att få a-kassa. En sådan ordning underlättar för egenföretagaren att behålla kontakten med sin bransch och snabbt kunna återstarta sitt företag när pandemin klingar av.

Men egenföretagande kulturskapare som valt att vilandeförklara sitt företag för att kunna gå in och ut i systemet har fått vänta många månader på besked från sin a-kassa och/eller blivit nekade a-kassa, eftersom de bedömts ha aktivitet i sin firma genom att de t ex har kontakter med kunder, har uppdaterat sin hemsida, marknadsför sig, har bokningar och tar uppdrag. A-kassorna gör en helhetsbedömning i varje enskilt fall huruvida företagaren har tillåten aktivitet i företaget och det är svårt för den enskilde kulturskaparen att förutse utgången i bedömningen. Detta leder till att kulturskapare helst inte vill vilandeförklara sin firma, eftersom de vill kunna tacka ja till jobb om det trots allt dyker upp sådana. Osäkerheten gentemot a-kassan leder till att kulturskapare inte vågar använda sig av de tillfälliga a-kasselättnaderna, vilket leder till att lättnaderna förfelar sitt syfte och lämnar en stor del av kulturens frilansare strandsatta.

KLYS bedömning är därför att de lättnader som gjorts i a-kassesystemet inte räcker och inte heller fungerar som det var tänkt samt att de är riskabla för frilansande kulturskapare. Syftet med a-kasselättnaderna var ju att frilansare med eget företag ska ha möjlighet att snabbt och smidigt återuppta sin verksamhet när krisen är över, men som det ser ut nu får de snarare motsatt effekt och leder till att yrkesverksamma kulturskapare lämnar kulturarbetsmarknaden.

 Inför 2021 bör därför följande förändringar ske när det gäller a-kassesystemet:

  • Tillåt ytterligare åtgärder i företaget under vilandeperioden såsom marknadsföring, planering, nya kundkontakter samt att kunna söka nya och ta enstaka uppdrag utan att den enskilde behöver förlora sin a-kassa, helst genom att tillåta fyllnadsersättning jämsides med arbete i eget företag, i likhet med vad som gäller för deltidsanställda.
  • A-kassorna måste hitta en enhetlig och generös tillämpning som gör att a-kasselättnaderna kring vilandeförklaring får avsedd effekt. Som de hanteras nu riskerar systemet att få motsatt effekt, där etablerade och yrkesverksamma kulturskapare slås ut från kulturarbetsmarknaden.
  • Låt yrkesverksamma kulturskapare söka jobb som vanligt och begränsa sitt yrkesmässiga sökområde under de första 50 eller 100 sökdagarna, utan att få minskad eller slopad a-kassa.
  • A-kassorna måste bli snabbare på att fatta beslut.

Läs KLYS skrivelse till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark i sin helhet här

Foto: Eva Nordmark arbetsmarknadsminister

Fotograf: Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet: Tankar efter en vecka i Almedalen

Sveriges kulturliv behöver fler finansieringskällor, inte färre

KLYS i Almedalen