Använd upphovsrättsdirektivets potential för återstarten av kulturen!

Igår inlämnade Sveriges yrkesverksamma kulturskapare genom KLYS och Copyswede sitt yttrande över förslaget till genomförande av EU:s upphovsrättsdirektiv i svensk rätt. Direktivet syftar till att skapa en bättre balans mellan parterna på den upphovsrättsliga avtalsmarknaden och en rättvisare fördelning av de intäkter som genereras av kreativt innehåll, inte minst på nätet. Direktivet ger därmed stöd för att genomföra en av de viktigaste reformerna för kulturskaparna och för kultur- och mediesektorn på decennier.

KLYS menar att en sund och hållbar återstart av kulturen i landet kräver att regeringen genomför direktivet på ett sådant sätt att syftet med det uppnås och bestämmelserna får träff på de situationer och de aktörer där oskäliga avtalsvillkor ofta uppstår. Den digitala utvecklingen har lett till svårigheter att som kulturskapare få överblick över användningen av sina verk och prestationer. Den har också inneburit att kulturskapare alltmer sällan får skäliga, lämpliga och proportionerliga ersättningar för användningen. Dessa problem avser direktivet att lösa.

Men på viktiga punkter har justitiedepartementet i sina förslag inte nått fram till direktivets syfte och de riskerar att bli ett slag i luften för många kulturskapare. Vi uppmanar därför regeringen att nu göra viktiga justeringar i förslaget i arbetet med att ta fram en proposition.

Bestämmelserna i direktivet som handlar om rätt till skälig ersättning, rätt till information och rätt att häva avtal om upphovsrätt måste få bredare träffyta och omfatta fler avtal, fler förvärvare och fler situationer. De måste också gälla under en längre tidsperiod än vad som föreslås. Förslagen fångar t ex inte upp internetplattformar som förvärvar rättigheter i senare led, såsom streamingtjänster, som ofta tjänar stora pengar på kulturskapares arbete.

– Det är viktigt att regeringen nu – när unikt tillfälle ges – ser till att denna reform ger en heltäckande effekt för landets kulturskapare, säger Karin Inde, ordförande i KLYS.

Regeringen har under direktivarbetets gång inom EU konsekvent försvarat upphovsrätts-direktivet och särskilt lyft fram vikten av att det verkligen ska stärka kulturskapares villkor på marknaden. Den konstnärspolitiska aspekten i direktivet har varit både justitieministerns och den tidigare kulturministerns främsta skäl till att stödja det. KLYS räknar därför nu med en kraftsamling både från justitieministern och den nya kulturministern, för att åstadkomma en upphovsrätt som främjar konstnärlig frihet, mångfald och nyskapande. Karin Inde igen:

–  Att säkra en stark och mer rättvis upphovsrättslag är den viktigaste och mest långsiktiga åtgärden i arbetet för en hållbar återstart av kulturen.

Här kan du ta del av yttrandet

För mer information:

Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, tel. 0733 40 0033
Karin Inde, ordförande KLYS, tel.  0704-44 72 28
Susin Lindblom, vice ordförande KLYS, tel. 0705-88 87 03

På fotot: kulturminister Jeanette Gustafsdotter och justitieminister Morgan Johansson

Foto: Magnus Liljegren/Regeringskansliet och Kristian Pohl/Regeringskansliet

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal