Följ upp den konstnärspolitiska utredningen!

Idag lämnar KLYS in sitt yttrande över utredningen Konstnär – oavsett villkor SOU 2018:23. Utredningen är unik i sitt slag och lägger flera viktiga och välbehövliga förslag till förbättringar av kulturskapares villkor. De 14 konstnärsorganisationerna i KLYS, som tillsammans företräder ca 30.000 yrkesverksamma kulturskapare i landet, har nu kommit överens om vilka förslag i utredningen som den nya regeringen bör prioritera för att stärka den konstnärliga friheten, den kulturella mångfalden, och därmed också demokratin i Sverige.

I våras presenterades den aktuella utredningen, som bl a innebär en förstärkning av konstnärspolitiken med 225 miljoner. Även om KLYS anser att mer medel behövs visar utredningen tydligt att den svenska konstnärspolitiken är eftersatt och underfinansierad.

KLYS stödjer många av de konstnärspolitiska förslagen i utredningen. Inte minst det förslag som innebär att samtliga konstnärspolitiska anslag ska omfattas av statens pris- och löneomräkning (PLO). Vi är också mycket angelägna om att den nya regeringen går vidare med de reformer och åtgärder som utredningen anser behövs inom andra politikområden, som arbetsmarknads- och socialförsäkringspolitiken.

-Det måste vara möjligt för frilansande kulturskapare att vara sjukskrivna och gå i pension. I utredningen finns kloka förslag till hur man bör gå vidare för att skapa en social trygghet för dessa yrkesgrupper, säger Marika Lagercrantz, skådespelare/ regissör och ordförande i KLYS. Vi vill därför uppmana en ny regering och riksdag att ta fasta på dessa förslag och förverkliga dem, tillägger hon.

Kulturskapare vill i så stor utsträckning som möjligt få betalt för utfört arbete, genom avtalsenliga löner, i enlighet med arvodesrekommendationer och i kraft av sin upphovsrätt. När det gäller upphovsrätten pekar utredningen på EU:s nya upphovsrättslagstiftning som ger stöd för att kulturskapare ska ges rimliga avtal och ersättningar i den digitala miljön.

-Regeringen bör så fort EU:s upphovsrättsdirektiv trätt i kraft inleda ett offensivt arbete med att stärka kulturskapares ställning som avtalsslutande part i den svenska upphovsrättslagen, säger Ulrica Källén, verksamhetsledare för KLYS och tillägger: KLYS har förslag till hur detta ska göras, som ligger i linje med EU-direktivet.

Läs yttrandet

På bild: Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS och Marika B Lagercrantz, ordförande KLYS

Foto: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

Maktcentrering inom kulturen är inte önskvärd

KLYS om regeringens strategi för företag i kulturella och kreativa branscher

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund