Historiskt beslut idag om stärkt upphovsrätt

Riksdagen debatterar och beslutar idag om ett unikt förslag till ny svensk upphovsrättslagstiftning. Den nya lagen innebär ett genomförande av EU:s så kallade DSM-direktiv och kommer att ge landets kulturskapare bättre förutsättningar att träffa schyssta avtal och få skäliga ersättningar. På flera punkter har dock regeringen inte nått ända fram och ytterligare upphovsrättsreformer kommer att behöva initieras inom kort.

Direktivet skulle egentligen ha varit ny lag i Sverige redan förra sommaren, men inte förrän nu till årsskiftet kommer den äntligen att träda i kraft. KLYS, som utgör en samlad röst för landets kulturskapare, välkomnar att den aktuella upphovsrättspropositionen innehåller en rad reformer som vi från kulturskaparhåll drivit på nationell nivå i över 20 år.

Det är särskilt värdefullt att de nya reglerna till stöd för kulturskapare i avtalssammanhang, utformats så att de inte kan avtalas bort av motparter såsom producenter, förläggare, utgivare osv. Dessa aktörer intar oftast en starkare ställning på marknaden än de enskilda kulturskaparna. Som situationen ser ut idag fungerar inte upphovsrättslagens nuvarande skyddsregler, som är omoderna och regelmässigt frångås till nackdel för upphovspersoner och utövande konstnärer.

– Rätt tillämpad kommer den nya lagstiftningen att kunna göra verklig skillnad och garantera kulturskapare lämplig och proportionerlig ersättning samt relevant information från dom som exploaterar deras verk, konstaterar Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS, och tillägger: Regeringen måste dock gå vidare med lagstiftningsinitiativ som säkerställer att kulturskapare får just detta utmed hela den upphovsrättsliga näringskedjan.

En allvarlig svaghet i den föreslagna lagstiftningen är att den endast gäller avtalet med den första förvärvaren och inte fångar upp aktörer som förvärvar kulturskapares rättigheter i senare led. Detta innebär att en stor del av den digitala kultur- och mediemarknaden faller utanför de nya lagreglerna. Inte heller i betänkandet SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt (som tillsattes för att följa upp dessa frågor), föreslås åtgärder för att säkerställa skälig ersättning för kulturskapare från förvärvare i senare led.

– Här måste den nya regeringen ta krafttag, så att vi kommer till rätta med obalansen på den upphovsrättsliga marknaden som helhet, sammanfattar Ulrica Källén.

Foto: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

KLYS träffar riksdagens näringsutskott

Kulturskaparna i KLYS samlar sig om AI inför rundabordssamtal