KLYS har yttrat sig om Region Västernorrlands kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Region Västernorrlands förslag till ny kulturplan för 2023-2026 är positivt, även om det är en av de kortaste planer som vi har läst. Vi finner en generellt god kompetens hos regionen med insikter kring flera konstnärspolitiska perspektiv. Vi efterlyser dock mer konkretion i fråga om vad regionen behöver utveckla och tydligare prioriteringar i sak för kommande planperiod.

Med tanke på att kulturplanen primärt ska ses som strategisk, och att årliga handlingsplaner hanterar konkretionen, väcks frågan om i vilken grad kulturlivets aktörer får möjlighet att påverka eller kommentera innehållet i de årliga planerna. Kanske borde även årliga planeringsdokument remitteras i sig, för att den demokratiska processen ska fungera tillfredsställande? I detta avseende kan regionens kulturskaparråd fungera som en expertinstans för uppföljningar av regionens insatser.

Läs yttrandet

Foto: Anneli Egland

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram