KLYS möter: Gunnar Jönsson

Under KLYS 60-årsjubileum kommer vi att uppmärksamma våra 14 medlemsförbund genom en intervjuserie här på KLYS hemsida. Vi kommer att presentera två medlemmar i månaden under året. Tanken är att lyfta fram två olika konstområden och bl.a. ta reda på hur de samarbetar konstnärligt och/eller kulturpolitiskt.

Denna månad har turen kommit till Sveriges Yrkesmusikerförbund, SYMF, och Journalistförbundet. I denna intervju möter vi Gunnar Jönsson, musiker och ordförande i SYMF, som är ny ledamot i KLYS arbetsutskott fr o m årsmötet 2019.

SYMF bildades 1984 och redan två år senare upptogs förbundet som medlemmar i KLYS. Vilka händelser i KLYS har varit centrala för dig och SYMF?

Jag kan inte peka ut några särskilda händelser. Det som över tid är den stora vinsten är att vi genom KLYS och dess olika medlemmar får en mycket bredare bild av det svenska kulturlivet. Ett vanligt fenomen är väl annars att man tittar på hur det egna förbundets medlemmar har det och att det får bli den verklighetsbild som man arbetar efter. Risken är stor att ett enskilt förbund agerar på ett sätt som skadar ett annat. I KLYS inser man att trots stora skillnader mellan medlemmarnas förutsättningar är det mycket som förenar. De gemensamma svar som KLYS skriver på olika remisser och politiska utspel har en helhetssyn, som åtminstone minimerar risken för att vi går i vägen för varandra. Ibland kan det bli så ändå, men det ska inte ske utifrån misstag eller okunskap.

Om du ser tillbaka på din tid som ordförande i SYMF, hur upplever du att fokus i arbetet har utvecklats under den tiden? Hur har villkoren för musiker i Sverige förändrats under dessa år?

Framför allt våra frilansare känner av att ekonomin krymper när man ska förhandla gager utanför institutionerna. Många känner också att man tvingas att starta företag och får i och med det större problem med socialförsäkringssystemen.

Våra fast anställda medlemmar har en mer stabil situation. Men underfinansieringen av samverkansmodellen ökar den politiska pressen på institutionerna att med en krympande ekonomi producera mer. I slutändan landar det i arbetsskador för musikerna, eftersom tid för återhämtning saknas. Detta gäller inte minst koristerna.

Vi fokuserar mer på politiken. Det handlar både om att försvara kulturens egenvärde, men också om att vi framgent får lägga mer fokus på att försvara det offentliga stödet till kulturen. Vi kan aldrig ta detta stöd för givet och nu utmanas principen om en offentligt finansierad, men fri kultur, mer öppet och med en tydlig agenda.

Du är nyligen invald som ny ledamot i KLYS arbetsutskott. Vilka förhoppningar har du inför arbetet i KLYS arbetsutskott under kommande år?

I den kretsen som jag nu kommer att ta plats i finns en imponerande mängd samlad kunskap och erfarenhet. För egen del hoppas jag att kunna lyssna och lära mycket, men självklart också som representant för musikerna försöka bidra till att KLYS kan fortsätta att utvecklas och arbeta för ett starkt kulturliv.

I AU representerar jag också Musikerförbundet, genom Federationen Svenska Musiker, vilket självklart ställer höga krav på mig att säkerställa att även deras intressen tillvaratas.

Avslutningsvis, denna månad intervjuas också journalisten Ulrika Hyllert, som är ny ordförande i Journalistförbundet. Har det förekommit samarbeten mellan Journalistförbundet/journalistiken och SYMF/musiken under dina ordförandeår? Hur skulle ett sådant samarbete kunna se ut framöver?

Eftersom både Symf och Journalistförbundet är TCO-förbund träffas vi regelbundet på styrelsemöten där. Vi har redan samarbetat inför årets kongress med en gemensam motion tillsammans med Teaterförbundet för scen och film.

I många frågor har vi gemensamma beröringspunkter. Frilansfrågor är en sådan, men även i politiken där kultur och media utmanas av krafter som inte vill oss väl.

Jag hoppas att vi kan utveckla vårt samarbete inom TCO-kretsen tillsammans med Journalistförbundet och TF för att driva kultur- och mediefrågor och det kan kanske inte uteslutas att det även kan ge avtryck på diskussionerna i KLYS.

Tack Gunnar! Vi välkomnar dig till KLYS au och ser fram emot att arbeta med dig för att förbättra kulturskapares, inte minst musikers, villkor!

Foto: Jonas Nyberg

Relaterade artiklar

Ordföranden har ordet – om hopp i en dyster tid

Ett halvår med KLYS nya ordförande

3 frågor till 4: Martin Jonsson Tibblin