KLYS om Uppsalas förslag till kulturplan 2023-2026

I Region Uppsalas förslag till ny kulturplan för perioden 2023-2026 ser KLYS goda konstnärspolitiska ambitioner för flera konstområden. Remissversionen i sin helhet framstår dock som ganska svårgreppbar jämfört med flera andra regionala kulturplaneremisser. Vad KLYS främst efterlyser är mer fördjupningar i sak kring de prioriteringar för planperioden som regionen listar i planen.

KLYS välkomnar att regionen i planen tydligt tar upp principen om armlängds avstånd och lyfter fram yttrandefrihet. Däremot ställer vi oss undrande till att skrivningar om kulturens egenvärde helt saknas i Region Uppsalas kulturplan. Det blir allt för fåordigt om var regionen står i flera av de policyfrågor som de flesta regionala kulturplaner nuförtiden som regel brukar vara flitiga med att redogöra för. Anmärkningsvärt är dessutom att planen saknar skrivningar om så viktiga saker som regionens syn på bl.a. kulturskapares upphovsrätt och kollektivavtal.

Det är emellertid förtjänstfullt pedagogiskt hur förutsättningarna för regionens kulturella infrastruktur beskrivs i planen, och hur samverkan mellan olika nivåer, aktörer och kommuner betonas. KLYS värdesätter att Region Uppsala sedan många år har haft ett kulturskaparråd och att detta tydligt lyfts fram i planen. Vi hoppas att detta samråd får fortsätta vara en expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet kring årsplanering och resursfördelning under hela den kommande planperioden.

Läs yttrandet här

Foto: Shutterstock

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram