KLYS om Västerbottens kulturplan

KLYS har yttrat sig över remissutgåvan av Region Västerbottens kulturplan för 2020-2023. Planen ger ett positivt helhetsintryck och har i KLYS ögon mycket goda ambitioner och konkreta målsättningar för det professionella kulturlivet, där kulturskaparnas roll för utvecklingen av regionens kulturliv lyfts fram högst förtjänstfullt.

Dock ställer vi oss frågande inför det faktum att planen helt saknar skrivningar om en rad kultur- och konstnärspolitiska väsentligheter, så som principen om armlängds avstånd, att följa arvodes- och ersättningsnivåer för regionalt verksamma kulturskapare, MU-avtalet för bild och form samt generella upphovsrättsliga frågor. KLYS hoppas att slutversionen av planen kompletteras med redogörelser för dessa saker m m.

Med Region Västerbottens höga ambitioner för kulturskaparna i regionen borde kulturplanen också bättre lyfta och definiera regionens syn på kulturens egenvärde, konstnärlig kvalitet och konstnärspolitiska incitament för konstnärlig frihet och en hållbar regional kulturpolitik.

Vi välkomnar regionens ambitioner och aviserade målsättning för kulturella och kreativa näringar. Dock bör de professionella kulturskaparnas helt centrala roll lyftas tydligare i sammanhanget. Regionen kunde bättre beskriva hur konstnärliga och instrumentella perspektiv ska balanseras för att garantera långsiktighet i satsningarna, och hur samverkan mellan kulturen och andra politikområden i länet ska fungera för att garantera en hållbar regional kulturpolitik.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram