KLYS om Västra Götalands kulturstrategi och kulturplan

Innan sommaruppehållet yttrade sig KLYS över remissversionen av Västra Götalandsregionens kulturstrategi och kulturplan för perioden 2020-2023. I KLYS ögon är strategin/planen välskriven, kulturpolitiskt ingående och konstnärspolitiskt starkare än många andra regionala kulturplaner som KLYS tagit del av på senare år. Det är lätt att utläsa regionens prioriteringar, perspektiv och intentioner, samt kulturpolitikens relation till andra politikområden och till regionens övergripande utveckling.

KLYS ser mycket positivt på att ett av planperiodens fokusområden är att stärka kulturskaparnas villkor. Men när regionen framvisar så höga konstnärspolitiska ambitioner är det förvånande att en del viktiga frågor utelämnas i dokumentet; t.ex. närmare skrivningar om kulturskapares ekonomiska villkor inom alla konstområden och upphovsrättens betydelse.

KLYS värdesätter regionens transparens i dialogarbetet med kulturlivet. Vi vill dock uppmana Västra Götalandsregionen att inrätta en specifik, konstområdesövergripande referensgrupp för det professionella kulturlivet, som samlat kan fungera som en formell expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet med kulturplaner och årliga handlingsplaner.

Läs hela yttrandet här.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram