Kulturskaparna i fokus i Blekinges kulturplan

KLYS ser mycket positivt på hur konstnärspolitiska perspektiv lyfts fram i Region Blekinges förslag till ny kulturplan för perioden 2022-2025. Regionen betonar samverkan och vikten av att utveckla den kulturella infrastrukturen ihop med kommuner, grannregioner, arrangörer och kulturskapare. Särskilt värdefullt är att regionen så tydligt lyfter fram att värna kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen, liksom yttrandefrihet och arbetsmiljö för utsatta kulturskapare.

Det finns dock en generell avsaknad av konkretion när det gäller insatser för kulturutvecklingen under planperioden, som KLYS ställer sig frågande till. Det är välskrivet och sakligt om nuläget och vad som behöver utvecklas, men planen säger väldigt lite om hur detta ska gå till. Vi ser en risk med en tendens till instrumentalisering av kultur och konst; att de stora orden blir till intet förpliktigande. Det är i resurssatta verksamhetsplaner som det kommer visa sig vilka prioriteringar som regionen verkligen gör, och hur ramarna för den konstnärliga friheten och kvaliteten i Blekinges offentligt finansierade kulturliv blir i praktiken under kommande år.

Barn och unga återkommer i hela kulturplanen, vilket självfallet är ett viktigt fokus i sig. Det kan dock bli svårt att få en översikt av vad dessa satsningar egentligen innebär och vad satsningar på andra områden än just barn och unga är. Det är viktigt att den regionala kulturpolitiken utformar ett kulturutvecklingsarbete som blir resursmässigt balanserat och likvärdigt för alla publikgrupper/åldrar i regionen.

KLYS värdesätter att Region Blekinge de senaste åren haft ett kulturskaparsamråd och hoppas att gruppen fortsätter sitt arbete även under kommande planperiod som en expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet.

Läs remissyttrandet här

Foto: Sverker Berggren

Relaterade artiklar

Nyfiken på året som gått?

Kulturpolitiskt seminarium i Helsingborg

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund