Kulturskaparna lyfts fram i Värmlands nya kulturplan

KLYS har yttrat sig över Region Värmlands remissförslag till ny kulturplan för perioden 2022-2025. Kulturplanen understryker vikten av konstnärlig frihet, kulturens egenvärde och armlängds avståndsprincipen. Men det finns brister.

Det är en omfångsrik och välformulerad plan, där regionen på ett utmärkt vis lyfter fram en rad konstnärspolitiska perspektiv, samt påvisar Coronakrisens effekter på regionens kulturliv. Flera av regionens målsättningar om insatser för kulturskapare inom olika konstområden framstår dock som vaga. Det lär bli först i resurssatta verksamhetsplaner som det visar sig vilka prioriteringar som regionen verkligen gör konstnärspolitiskt i skuggan av pandemin.

KLYS nya ordförande Karin Inde, själv bördig från Värmland: ”Det är framför allt glädjande att regionen i sin plan sätter ljuset på att främja villkoren för yrkesverksamma kulturskapare. En nyckel för goda villkor är en välbalanserad resursfördelning av regionala kulturmedel som underbygger kulturskaparnas möjligheter att bo kvar, verka och utvecklas i Värmland. En grundförutsättning för att uppnå detta är förstås att kulturanslagen ska vara skäliga.”

I Värmlands kulturplan betonas samverkan med och mellan olika aktörer, nivåer, kommuner och regioner för att utveckla den kulturella infrastrukturen. Föredömligt understryks i planen vikten av att främja förutsättningarna för konstnärlig frihet, upprätthållande av kulturens egenvärde och att armlängds avståndsprincipen ska följas. Anmärkningsvärt är dock att skrivningar om kulturskapares upphovsrätt och kollektivavtal i stort sett saknas i planen.

KLYS värdesätter att Region Värmland sedan 2017 har haft ett löpande formellt samråd med professionella kulturskapare. Eftersom samrådsgruppen är en viktig expertinstans i det konstnärspolitiska arbetet, hoppas vi att regionen behåller detta förfarande även under kommande planperiod.

Läs remissvaret här

Foto Västanå Teater. Fotograf: Øyvind Lund

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram