Öppet brev till kulturminister Parisa Liljestrand

Vår uppmaning till kulturministern: Fortsätt stärka kulturen och kulturskapares villkor!

Genom våra 14 medlemsorganisationer och ca 30.000 yrkesverksamma kulturskapare utgör KLYS en samlad röst för kulturskaparkåren i Sverige. Vi är sedan många år tillbaka tongivande i den svenska kultur- och konstnärspolitiken och lanserade i början av pandemin ett förslag till krispaket för kulturen, som vägledde regeringen när det gäller de olika krisstöd som togs fram för kulturlivet.

Ett starkt och fritt kulturliv förutsätter goda villkor för yrkesverksamma kulturskapare. Pandemin blottlade och försämrade den tuffa situation som länge rått på kulturarbetsmarknaden. På senare år har viktiga utredningar tillsatts och flera initiativ tagits som kan leda till de förbättringar för kulturlivet som vi kulturskapare länge efterfrågat. Men det finns mycket kvar att göra, inte minst för att återstarta kulturen på ett hållbart sätt efter pandemin. Behoven av stöd för återstart, omstart och utveckling inom kulturlivet är enorma.

Det är glädjande att den nya regeringen i regeringsförklaringen lyfter fram behovet av att stärka kulturskapares villkor och att värna om konstens och kulturens frihet. KLYS har en rad förslag till hur detta bör gå till i praktiken.

Vi vill därför uppmana Dig som kulturminister i den nya regeringen att:

  • Stärka kulturen och kulturskapares villkor, bland annat genom att fullfölja flera av förslagen i återstartsutredningen (SOU 2021:77), till exempel att anslå ytterligare medel via Konstnärsnämnden och Författarfonden för olika typer av stipendier och stöd till kulturskapare. Behoven av återstartsmedel och medel som kompenserar för den skenande inflationen kommer att kvarstå under flera år.
  • Verka för att det konstnärspolitiska perspektivet upprätthålls och främjas på olika politiska nivåer, inte minst inom ramen för kultursamverkansmodellen och i den översyn som nu görs av modellen.
  • Stärka upphovsrätten för kulturskapare, bland annat genom att se till att EU:s upphovsrättsdirektiv genomförs på så sätt att upphovspersoner och utövare får rätt till skälig, lämplig och proportionerlig ersättning när deras verk används i olika sammanhang, samt rätt till insyn i hur deras verk används och vilka intäkter de genererar. De förslag som nu tagits fram har brister (se regeringens prop. 2021/22:278 samt utredningen SOU 2022:23 En oavvislig ersättningsrätt?)
  • Säkra social trygghet för alla kulturskapare bland annat genom att se till att det blir enklare att få en rättvis sjukpenning beräknad där samtliga inkomster räknas in i den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI), inklusive stipendier. Gärna fler långtidsstipendier under förutsättning att de görs SGI-grundande. I den pågående utredningen som socialdepartementet tillsatt på området kan denna fråga få sin lösning. Kulturdepartementet bör därför ge aktivt stöd i denna riktning.
  • Främja konstnärlig frihet och oberoende medier, bland annat genom att verka för att principen om armlängds avstånd alltid tillämpas i offentlig anslagsgivning och genom att stärka public service-verksamheternas ställning samt säkerställa deras breda uppdrag.
  • Främja mångfald och inkludering i kulturen, bland annat genom att bredda deltagandet i kulturlivet och synliggöra kulturskapare som kommer till Sverige från andra länder genom att stötta initiativ som främjar utbyte och kontakter.

KLYS ser fram emot att snarast få träffa Dig för att utveckla och diskutera dessa punkter. Tills vi får till ett sådant möte hänvisar till vårt program ”För ett starkt kulturliv på demokratisk grund”, där vi listar de viktigaste åtgärderna på området.

Bästa hälsningar

Karin Inde, ordförande KLYS

Stockholm den 25 oktober 2022

På fotot: Karin Inde, ordförande KLYS

Fotograf: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?