Stärkt upphovsrätt för kulturskapare snart i hamn

Under kvällen den 13 februari träffades äntligen en överenskommelse i det rekordlånga trilogmötet mellan Rådet, Parlamentet och Kommissionen om EU:s nya upphovsrättsdirektiv. KLYS är hoppfulla om innehållet i överenskommelsen, som ser ut att stärka kulturskapares rättigheter på nätet på det sätt som vi från kulturskaparhåll länge arbetat för. Men först ska direktivet upp till slutlig omröstning i EU-parlamentet.

Direktivet syftar till att skapa en bättre balans mellan aktörerna på den digitala upphovsrättsmarknaden, och skapa incitament för internetplattformar att förhandla om upphovsrättsligt innehåll med olika rättighetshavare, inte minst upphovspersoner och utövande konstnärer. Idag är maktbalansen och intäktsfördelningen mellan dessa internetplattformar å ena sidan, och kulturskaparna å den andra, mycket skev.

För att komma till rätta med obalansen ska direktivet ge kulturskapare en starkare ställning i förhållande till producenter, distributörer, internetplattformar och andra som på olika sätt tjänar pengar på konstnärligt innehåll, särskilt i den digitala miljön.

Konkret handlar det om att en princip om skälig och proportionerlig ersättning införs, när kulturskapares verk ska användas. En sådan princip kommer att främja avtalsbildningen och bidra till bättre kontraktsvillkor samt rimliga ersättningar i de fall dessa uteblivit.

En annan viktig konsekvens av direktivet är att kulturskapare ges större möjligheter att få insyn i hur och i vilken omfattning deras verk används på nätet. Den informationen är viktig för att kunna bedöma skäligheten i avtalsvillkoren och betalningen. Det ska också vara möjligt för en kulturskapare att omförhandla ett oskäligt avtal och få en högre ersättning, om det visar sig att den är oproportionerligt låg i förhållande till användningen.

Vidare finns en ny viktig bestämmelse i direktivet som ger möjlighet för kulturskapare att återkalla rättigheter som tidigare licensierats, under vissa förutsättningar, t ex om rättigheterna inte används på avtalat sätt. En sådan möjlighet förhindrar också onödig inlåsning av rättigheter hos t ex en filmproducent eller ett skivbolag, vilket främjar yttrandefriheten och spridningen av konst och kultur.

Genom dessa regler får den svenska upphovsrättslagstiftningen de förstärkningar som vi från KLYS arbetat för i många år. Redan 2015 – långt innan direktivet presenterades – tog KLYS fram ett lagförslag till justitieministern om reformer för att stärka kulturskapares möjligheter att träffa schyssta avtal. På det nationella planet har dock inte mycket hänt i denna fråga. Kulturskaparna i KLYS är därför mycket glada över att vi nu istället får välkommen och välbehövlig hjälp från EU med att genomföra just detta.

Avslutningsvis, det lutar åt att KLYS inom kort får en mycket värdefull 60-årspresent och därmed får ännu mer att fira under sitt jubileumsår!

Foto av Ulrica Källén, verksamhetsledare KLYS
Fotograf: Madeleine Söder

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

KLYS om inskränkningar i upphovsrätten