KLYS om Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2023-2026

KLYS har yttrat sig över remissen av Region Dalarnas kultur- och bildningsplan för perioden 2023-2026. Dalarna presenterar en konstnärspolitiskt relativt ambitiös plan, där konstområdena ges stort utrymme. Professionella kulturskapare och kulturella och kreativa näringar lyfts fram tydligt. Att stärka konstnärlig frihet prioriteras särskilt för planperioden. Dock efterlyser vi mer om hur detta är tänkt att göras i praktiken.

Vi välkomnar att regionen framhäver och följer rekommendationer från KLYS, och sedan några år har ett samråd för kulturskapare i det fria kulturlivet med representanter från de fyra konstområdena ord, ton, bild/form och scen/film.

Anmärkningsvärt är att planen saknar skrivningar om hur regionen ser på kulturens egenvärde jämte instrumentella perspektiv på kultur, samt om upphovsrätten för kulturskapare. Det är demokratiskt betydelsefullt att regionen i planen understryker vikten av principen om armlängds avstånd, men nog kunde denna centrala princip getts mer plats i texten.

Läs yttrandet

Foto: Pixaby/Oscar Helgstrand

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram