KLYS har yttrat sig om Region Norrbottens förslag till ny kulturplan för 2023-2026

KLYS övergripande intryck av Norrbottens kulturplan för 2023-2026 är positivt. Planen är grundligt genomförd och i det mesta välförankrad i den verklighet som råder för professionella kulturskapare. Carl Liungman, KLYS regionalpolitiska strateg, ser en föredömlig konstnärspolitisk tydlighet i Norrbottens plan om sådant som principen om armlängds avstånd, kulturens egenvärde och konstnärlig kvalitet:

Det märks att regionen har god insikt i de olika konstarternas skilda förutsättningar. Något jag dock kan sakna i den här planen är ett eget avsnitt om kulturskaparnas yrkesvillkor. Det brukar många regioner ha i sina planer nuförtiden.

Säger Carl Liungman

Trots att konstområdena ges stort utrymme i planen finns det en viss obalans i regionens skilda fokus inom områdena i synen på professionellt verksamma och amatörkultur. En svaghet är också att en del blir för allmänt formulerat, och det finns få konkreta mål.

KLYS ser ett generellt behov av att regionen, liksom flera andra regioner i landet har gjort, inrättar ett formaliserat konstområdesövergripande samråd med kulturskapare, vilket kan fungera som en expertgrupp som bland annat kan följa upp vad regionen gör av sina konstnärspolitiska ambitioner under kommande planperiod rent konkret enligt vad som hävdas i kulturplanen.

Läs yttrandet.

På fotot: Carl Liungman, Regionalpolitisk strateg, KLYS

Fotograf: Thron Ullberg

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram