Uppföljning av KLYS kommunala coronaenkät

Sedan våren 2020 har KLYS bevakat hur de professionella kulturskaparna och kulturaktörerna i sina verksamheter har drabbats och fortsatt drabbas av Coronakrisen. I mars gjorde KLYS en översikt över krisarbetet i landets regionala kulturförvaltningar. KLYS tog utifrån den fram ett förslag till regionalt krispaket för kulturen, som ett komplement till statens stödåtgärder. På motsvarande vis tog KLYS fram ett förslag till kommunalt krispaket efter KLYS kommunala enkät i maj.

I  september och början av oktober 2020 gjorde KLYS en uppföljande enkät till kulturförvaltningarna i det 40-tal kommuner som deltog i enkäten i maj 2020. Enkäten var kulturpolitiskt sett främst praktiskt/ekonomiskt inriktad och bestod av sju frågor. Urvalet av kommuner byggde på invånarantalet. 33 av 41 tillfrågade kommuner svarade, vilket är en svarsfrekvens på 80 procent.

Enkäten påvisade bland annat att:

  • 1/3 av kommunerna har gett särskilt krisstöd till enskilda professionella kulturskapare
  • många kommuner har valt att stötta kulturskapare indirekt genom andra krisstöd till kulturen
  • scenkonst och musik är de konstområden som mest krisstöd gått till
  • få kommuner vittnar om att kulturskapare tvingats lägga ner verksamheter, men ett par nedläggningar påtalas
  • kulturbudgetarna i kommunerna är relativt stabila trots krisen, men några kommuner har mycket tufft budgetläge och farhågor finns för större problem efter 2021
  • 2/3 av kommunerna har inte samverkat med sin regions förvaltning i särskilt hög grad under krisen, medan 1/3 gjort det
  • hälften av kommunerna har tagit del av och uppskattat KLYS förslag till krisåtgärder för kulturen
  • KLYS krisarbete ses som värdefullt för ett flertal kommuner och utgör ibland underlag till kommunala politiska förslag och beslut

Hela analysen kan finns att läsa här, där alla siffror och stapeldiagram också står med.

Relaterade artiklar

Utredning missar att konstnärerna är kultursamhällets grund

Ny lag om kultursamverkan påverkar kulturskapares framtida villkor

KLYS om Lunds kommuns kulturprogram