Främja mångfald och inkludering i kulturen! Del 5 i KLYS valprogram

Under KLYS seminarium på årets upplaga av Folk och Kultur den 10 februari lanserades och presenterades valprogrammet ”Program för ett starkt kulturliv på demokratisk grund”. Tillsammans med sina fjorton medlemsorganisationer har KLYS tagit fram fem punkter som innehåller våra viktigaste politiska prioriteringar efter pandemin.

Under åtta veckor framöver presenterar KLYS en punkt i taget. Idag presenterar vi den femte punkten: främja mångfald och inkludering i kulturen.

Främja mångfald och inkludering i kulturen

Det finns idag stora utmaningar med det ojämlika deltagandet och den utbredda snedrekryteringen i kulturlivet och inom medierna. 

Den konstnärspolitiska utredningen från 2018 konstaterade – mot bakgrund av Konstnärsnämndens inkomstrapport från 2017 – att kulturskapare i mycket större utsträckning än övriga befolkningen har föräldrar med hög utbildning. Det tyder på att valet att utbilda sig till ett konstnärligt yrke i viss mån är en klassfråga. Vidare kunde konstateras att andelen utlandsfödda kulturskapare minskat något under den undersökta perioden, trots ökad invandring. Utvecklingen innebär att åtgärder behöver vidtas för att främja mångfalden och inkluderingen i kulturen. 

  • Bredda deltagandet i kulturlivet, bl.a. genom att kartlägga hinder för jämlikt deltagande samt genom att föreslå åtgärder som kan bidra till att delaktighetsmålet uppnås.
  • Synliggör kulturskapare som kommer till Sverige från andra länder och ge dem tillgång till kultursektorn. Genom att stötta initiativ och projekt som syftar till att främja utbyte och kontakter mellan i Sverige etablerade kulturskapare och utlandsfödda kulturskapare, t.ex. Konsten att delta, kan utlandsfödda kulturskapare bygga nätverk och få hjälp in på den svenska kulturarbetsmarknaden.
  • Höj kunskapen om mångfald, jämställdhet och inkludering inom kulturlivet och medierna. Vidta åtgärder för att skapa större mångfald vid intagningen till konstnärliga högskolor.
  • Införliva de konstnärliga ämnena på ett tydligare sätt i skolans läroplan.
  • Satsa mer på kulturskolan både från statlig och kommunal nivå. Kulturskolan ska stå öppen för alla barn och unga och inte vara beroende av föräldrars ekonomi eller bostadsort. Inför därför maxtaxa i kulturskolan.
  • Främja samarbetet mellan skolväsendet och kulturaktörer, för att undvika de hinder som idag finns för utbyte mellan skolan och kultursektorn, genom ett uppdrag till Skolverket i samråd med bl.a. Kulturrådet och Konstnärsnämnden.
  • Ge alla barn tillgång till ett skolbibliotek och till läromedel.
  • Återupprätta de estetiska ämnenas plats och status inom grund- och gymnasieskolan. Återinför estetiska ämnen som obligatoriska ämnen i gymnasieskolan.

Hör Karin Inde, ordförande i KLYS, prata om inkludering och mångfald i kulturen, från KLYS seminarium på årets Folk & Kultur. 

Läs hela valprogrammet här

Bakom formgivningen av valprogrammet står Transfer Studio.

Relaterade artiklar

KLYS i Almedalen

Det vill de svenska EU-parlamentskandidaterna med kulturen

Nyfiken på året som gått?